2015-05-20 15:57Pressmeddelande

Hög efterfrågan på marknadskompletterande finansiering

Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökade med 20,5 procent.

Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög. Utlåningen till små och medelstora företag fortsatte att öka. Företagen har en allmänt positiv inställning och investeringsviljan är god. En stor del av ökningen i utlåning kan tillskrivas det nya Tillväxtlånet till innovativa företag som lanserades i början av året.

Almi Invest fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Almi Invest är idag Sveriges mest aktiva investerare i tidiga skeden med en portfölj på närmare 400 spännande och innovativa företag. För att fortsatt kunna möta efterfrågan på riskkapital i sådd- och tidig expansionsfas forsätter arbetet med att resa ytterligare en riskkapitalfond som finansieras av Almi, landets regioner och EUs strukturfonder.

Två program inom tillväxtrådgivningen har lanserats under våren. Programmen avser rådgivning till företag med tillväxtpotential, ett för unga och ett för etablerade företag över hela landet. Under året kommer totalt cirka 170 etablerade företag och 500 unga företag över hela landet få erbjudande om att delta i Almis tillväxtprogram.

Almi ökar nu insatserna i tidiga och nya skeden och höjer medvetet risknivån i låne- och riskkapitalverksamheterna. Det är möjligt tack vare en effektiv och välskött verksamhet, god kontroll över riskerna och långsiktighet i ägarens uppdrag och finansiering.

Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr en minskning med 51 procent jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av en sänkning av regeringens anslag till Almi vilket delvis motverkas av att kreditförlusterna i låneverksamheten har sjunkit med 17 procent jämfört med samma period 2014 och nu är nere på historiskt låga nivåer.

Flerårsöversikt

Koncernen Kv-1 2015 2014 20131 20122 20112 20102Rörelsens intäkter, mkr2201 0741 100980993869Rörelseresultat, mkr635-273746-79Rörelsemarginal, procent2,73,2-2,53,84,7-9,1Resultat efter finansiella poster, mkr31120753545-79Balansomslutning, mkr7 7957 8037 7337 2437 2017 169Soliditet, procent89,488,988,287,487,487,2Medelantal anställda468436454428440455Beviljade lån, mkr7202 3542 2002 1612 0232 112Investeringar ägarkapital, mkr51211249160143114

  • 1)Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
  • 2)Nyckeltal för åren 2010 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-mars 2015 hittar du här »

http://www.almi.se/Aktuellt/Delarsrapport-januari-mars2015/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, Finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.