2021-08-09 04:30Pressmeddelande

Intervjuer med Dalarnas bankchefer: stor framtidstro för näringslivet

Anna ROsengren, VD Almi Företagspartner GävleDala AB står utomhus framför grönskande träd.Anna Rosengren

Pressinformation från Almi GävleDala

Bankerna tror på en ljusnande framtid för näringslivet i Dalarna. Det visar de intervjuer som Almi GävleDala gjort hos ett antal företrädare för banker i Dalarna.

Dessa banker vittnar om en stor framtidstro med en allmän förväntan på att utlåningen kommer att öka. Samtidigt finns insikten att flera företag kommer att få svårt att klara av att betala in de skatter som de inte kunnat erlägga på grund av pandemin, säger Anna Rosengren VD på Almi GävleDala.

Almi gör varje kvartal en låneindikator som blir en temperaturmätare på läget i företagen och deras tillgång till kapital. Nu har Almi GävleDala gjort ställt frågor till ett antal bankchefer i Dalarna för att se hur läget i det regionala näringslivet är och för att komplettera den nationella bilden.

Undersökningen bland bankchefer i Dalarna visar att berörda banker är överens om flera viktiga delar:

√ Bankernas utlåning till näringslivets aktörer i Dalarna kommer att öka:

– Många har avvaktat under pandemin. Nu märker vi att man börjar göra investeringar, säger Linda Jonsson, bankchef för Swedbank Dalarna.

√ De branscher som kommer att få störst lånebehov är alla utom hotell- och restaurangbranschen:

– Retail, butiker och restauranger har kanske ont om pengar, men vi tror inte att de kommer att låna mer, menar Hans Larsson, kontorschef på SEB Dalarna.

√ Lånen kommer främst att användas till fastighetsproduktion och maskininvesteringar:

– Det är mycket för att möta framtidens krav och behov, säger Lars-Göran Karlsson, kontorschef på Swedbank i Mora.

√ Det har generellt skett en ökad omsättning inom näringslivet i Dalarna:

– I och med att vi går mot en sommar med minskande restriktioner och eftersom Dalarna är ett turistlän tror vi att det kommer att innebära en ökad omsättning, menar Linda Jonsson på Swedbank Dalarna.

Även den nationella bankundersökningen visar att bankchefer tror på en stark konjunktur, där bankkontorscheferna ovanligt positiva till den kommande utvecklingen. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som gör bedömningen att konjunkturen stärks.

Pär Knis, kreditchef på Leksands Sparbank, håller med:
– Det blir en något högre omsättning som främst beror på att vi är på väg in i en sommarsäsong, vilket gynnar handeln och så vidare. Entreprenadbranschen kommer också igång under sommaren.

Tomas Ahlbäck, som är chef för Företag Nordea i GävleDala har liknande åsikt:
– För de allra flesta branscher går det bra nu, med undantag för nöje och kultur och i vissa fall hotell och restaurang. Min gissning är att tillväxten kommer att öka ju mer man tillverkar produkter som går att konsumera från hemmet eller beställa hem.

Skatteutmaningar

Tomas Ahlbäck flaggar dock för kommande utmaningar med skatteinbetalningar som kan drabba många företag:

– En del företag har under pandemin skjutit upp sina skatter. De ska betalas 2022 om inte annat medges och skapar därigenom ett likviditetsbehov. Brist på eget kapital i balansräkningen kan vara en annan utmaning. Om du tar en verksamhet som gick in i pandemin med 400 000 i eget kapital, så har den gått back med 600 000 pga pandemin. Då har man ett underskott med 200 000, som gör att man är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning och ett eventuellt beslut om likvidation senare. Tomas Ahlbäck fortsätter:

– Det som jag tycker vore optimalt är en låneprodukt där du kan låna för att skjuta till ägartillskott och då får det villkoras med att inga utdelningar eller andra förmögenhetsöverföringar får ske innan det lånet är återbetalat. Om det skulle gå att hitta en sådan lösning med en statlig back-up så tror jag att det skulle underlätta för många under 2022.

– Det finns en stor optimism bland de företrädare för dalabanker som Almi GävleDala har kontaktat där majoriteten tror att konjunkturen kommer att stärkas både på lång och kort sikt. Sammantaget med den nationella rapporten är det mycket positiva signaler, både kring att bankernas utlåning ökar och det är ovanligt många som ser optimistiskt på den kommande utlåningen, säger Anna Rosengren och fortsätter: 

– Vi på Almi GävleDala ser också många positiva signaler inför framtiden. Effekterna av pandemin har slagit olika i branscherna men även i företagen. Även om förutsättningarna ser olika ut så är den generella bilden att näringslivet har en ljus framtid.

 

Texten är för fri publicering. Frågor om detta ämne besvaras av:

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala  tel: 0243-48 88 64 eller Lina Renberg, Kommunikationschef på Almi Gävledala: 0725088865

Den nationella bankundersökningen hittas här: Låneindikatorn - almi                                                                                                                               

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.