2021-03-08 05:50Pressmeddelande

Jämställda bolagsstyrelser ger bättre lönsamhet men i Dalarna är de få

Anna Rosengren VD Almi GävleDalaAnna Rosengren VD Almi GävleDala

Företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än andra företag. Det framgår tydligt av en undersökning av drygt 50 000 bolag som gjorts på uppdrag av Almi Företagspartner. Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser i Dalarnas företag är liten och att förändringen är långsam.

Undersökningen som visar att företag med jämställda styrelser har både bättre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen, är gjord av Malin Malmström som är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda.

- På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet och som årligen tar del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

Utvecklingen går sakta

Det är sjätte året som Almis styrelsekartläggning undersöker jämställdhet i bolagsstyrelser och vd-poster. I Dalarnas län ingår 1 358 företag som har minst 5 miljoner kr i omsättning, minst 5 anställda och minst två styrelseledamöter i kartläggningen. Att de ordinarie styrelseledamöterna ska vara minst två ger företaget en förutsättning att arbeta aktivt med sitt styrelsearbete.  

För att kartlägga jämställdheten tittar man både på antalet företag med minst en kvinna i styrelsen men också det totala antalet kvinnliga styrelseledamöter i bolagen.

Andelen företag i Dalarna som har minst en kvinna i styrelsen är 40 procent, vilket är samma nivå som rikssnittet. Det är oförändrat jämfört med föregående år och tre procentenheter högre sedan undersökningen gjordes första gången 2013.

Men att företagen har en kvinna som ordinarie ledamot innebär inte att styrelsen är jämställd. Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse säger att fördelningen mellan man och kvinna ska vara mellan 40 och 60 procent. Med det som bakgrund är endast 16 procent av bolagsstyrelserna i Dalarna jämställda. Det är inte högt men något högre än rikssnittet som är 15 procent.

- I styrelser, precis som i andra grupper, ser man att lika väljer lika. säger Anna Rosengren.

I Dalarnas bolag med mansdominerade styrelser är 7 procent av ordinarie ledamöter kvinnor och i kvinnodominerade styrelser är 85 procent av ledamöterna kvinnor.

- Att arbeta med människor man känner igen sig i inger en känsla av trygghet men att sätta samman grupper på det sättet innebär en affärsrisk. Flera studier, bland annat den som Malin Malmström på Luleå tekniska universitet gjort, visar att lönsamheten i bolag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och större omsättning än de med ojämlik styrelsesammansättning, säger Anna Rosengren.

 

Svag ökning av antalet kvinnor i styrelser

Det totala antalet ledamöter i de kartlagda i Dalarnas företag har ökat med drygt sex procent sedan 2013 och drygt två procent sedan 2020.

- Även om det är en svag ökning så är det positivt att både antalet ledamöter och andelen företag med två eller fler ledamöter ökar eftersom det är en grundförutsättning för att bolagen ska kunna arbeta aktivt med sin styrelse. En väl sammansatt styrelse är en kraftfull resurs som kan ge ägarledda bolag en möjlighet till extern kompetens och tillgång till värdefull erfarenhet, säger Anna Rosengren.

Av de 4 146 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen i Dalarna är endast 18 procent tillsatta med kvinnor, vilket är något lägre än rikssnittet. Sedan 2013 har andelen kvinnor i länets styrelser ökat med tre procentenheter.

- I Sverige yrkesarbetar kvinnor i samma utsträckning som män, men en skillnad är att kvinnor i högre utsträckning har en högre utbildning. Jag kan tycka att det är synd att intresset inte är större för att plocka in den resursen i fler styrelser, säger Anna Rosengren och fortsätter:

- Genom att tillvarata den kompetens som står till förfogande ökar företagens möjlighet att växa och nå lönsamhet. Om kvinnors erfarenheter inte kommer företagen till godo i styrelsearbetet så blir det ett hinder för företagen att nå sin fulla potential att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft.

Kvinnliga ledare vanligare i företag med fler kvinnor i styrelsen

Av de 1 358 företag som ingår i undersökningen har 13 procent en kvinnlig vd. Det är något över rikssnittet och tre procent mer än första gången undersökningen gjordes, 2013.

Det är i företag med kvinnodominerade styrelser som det är vanligast att hitta en kvinnlig vd. 74 procent av länets kvinnliga vd:ar återvinns i dessa bolag. I företag med en mansdominerad styrelse är det ovanligt att en kvinna är vd, i bara 5 procent av företagen är det fallet.

- I styrelser som består av fler kvinnor är det troligare att även vd är kvinna och i företag med fler män i styrelsen är det troligare att vd är man, konstaterar Anna Rosengren och fortsätter:

- Vi på Almi vet hur viktigt ett aktivt styrelsearbete är i företagen. Vi vet också att företagen förstår kraften i styrelsearbetet när de får kunskap om hur de kan arbeta med styrelsen på ett strukturerat sätt. Vi har både samarbete med Styrelseakademien och andra organisationer men har också egna utbildningar för att företagen ska hitta sin väg till rätt styrelsearbete.

- Man kan känna att arbetet med jämställdhet tar för lång tid, men jag tycker att det känns positivt att det sker en förändring till det bättre. Vi vet att blandade grupper kommer ge bättre affärsresultat, vi vet också att blandade grupper behöver ett tydligt ledarskap och ett förtroende i gruppen, för varandras kompetens. Den förändringen sker inte över en natt, men jag känner mig säker på att vi är på rätt väg, säger Anna Rosengren.

 

Fakta om Almis styrelsekartläggning 2021

  • Almis årliga undersökning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
  • Företagen som ingår i kartläggningen har en omsättning på minst 5 miljoner och/eller minst 5 anställda, totalt 109 652. Av dessa har 58 675 företaget minst två styrelseledamöter, vilket är en förutsättning för ett aktivt styrelsearbete. Data har inhämtats från UC i januari 2021 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.
  • 40 procent av de 1 358 företag i Dalarna som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är oförändrat jämfört med 2020 och en ökning med tre procentenheter från 2013.
  • 18 procent av det totala antalet styrelseplatser i Dalarnas företag innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är två procentenheter lägre än rikssnittet.  Det är en procentenhet högre än 2020 och en ökning med tre procentenheter från 2013.
  • 13 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, vilket är en procentenhet högre än 2020 och på samma nivå som rikssnittet.
  • 16 procent av företagen har en jämställd styrelse, 84 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 13 procent respektive 87 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.

 

Rapport om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

  • Rapporten ”Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation” har utförts av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.
  • De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av programvaran IBM SPSS. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser.
  • Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC 2013 omfattande 90 193 företag varav 43 763 företag två ledamöter eller fler.

 

Mer info

Styrelsekartläggning och rapporten om könsdiversifiering finns på https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor

För mer information kontakta:

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala, tel. 072 508 88 64

Lina Renberg, kommunikationschef, tel. 072 508 88 65

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt genom att erbjuda lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Almi Invest investerar riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet, fyra av dem i Gävleborg och Dalarna.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren