2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i Jämtlands styrelserum går långsamt framåt

StyrelserumStyrelserum

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Jämtlands företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserum de senaste 10 åren. Andelen kvinnor i länets styrelser har gått från 18 procent år 2013 på till 22 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 12 till 16 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 15 procent av de undersökta bolagen jämfört med 12 procent 2013.

Det går långsamt framåt, en anledning är att vi generellt i samhället har en stereotyp bild av vilka egenskaper en vd eller styrelseordförande ska besitta. Undersökningar visar dock att företag med jämställda styrelser åstadkommer ett bättre resultat. Vi behöver ompröva våra förutfattade meningar för att åstadkomma snabbare förändring, säger Eva Högdahl, Vd Almi Företagspartner Mitt. 

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 49 procent av de undersökta företagen i Jämtland Härjedalen har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 53 procent.

Av nytillsatta styrelseledamöter är andelen kvinnor 76 % , det gör det tydligt att företag som har ett aktivt styrelsearbete är mer jämställda. Jämtland leder stort med dessa 76% och genomsnittet i landet är bara 37%, avslutar Eva Högdahl, Vd Almi Företagspartner Mitt.

Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 18 à 22 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 12 à 16 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna 39 à 45 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 12 à 15 procent
  • Andel jämställda styrelser 48 à 50 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 53 à 49 procent

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

 

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

 

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Eva Högdahl
Vd, Almi Mitt
Eva Högdahl