2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i Jönköpings läns styrelserum går långsamt framåt

StyrelserumStyrelserum

Almis årliga undersökning bland länets företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från 13 procent år 2013 till 16 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 6 till 11 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 10 procent av de undersökta bolagen jämfört med 6 procent 2013.

 

Almis erfarenhet är att företag som väljer att ha ett aktivt styrelsearbete har en bättre tillväxt. Dessutom visar både internationella och nationella undersökningar att företag som har både kvinnor och män i styrelsen har bättre ekonomiska resultat.

De kunskaperna behöver få ordentligt fäste bland företagare. Den här kartläggningen är ett sätt att bidra till ökad medvetenhet, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013.

Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 59 procent av de undersökta företagen i Jönköpings län har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 56 procent.

 

Våra undersökningar visar att de som har ett aktivt styrelsearbete också ser jämställdhet och mångfald som en viktigare fråga än de som inte har det. Ju fler ledamöter en styrelse har desto vanligare är det med kvinnor som ledamöter i styrelsen, avslutar Anna Benderius.

 

Kartläggningen med siffror från 2013 och 2023 – Jönköpings län

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 13 > 16 procent (riket 17 > 21 procent)
  • Andel bolag med kvinna som vd 6 > 11 procent (riket 10 > 14 procent)
  • Andel bolag med minst en kvinna 29 > 37 procent (riket 35 > 41 procent)
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 6 > 10 procent (riket 10 > 15 procent)
  • Andel jämställda styrelser 10 > 13 procent (riket 13 > 16 procent)
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 56 > 59 procent (riket 52 > 53 procent)

 

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115.475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61.754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.

I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.

Ta del av hela undersökningen här: https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius