2023-03-08 08:53Pressmeddelande

Jämställdheten i Sörmlands styrelserum går långsamt

StyrelserumStyrelserum

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Sörmlands företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserum de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 19 procent till 24 procent år 2023 . Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 10 till 12 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 17 procent av de undersökta bolagen jämfört med 13 procent 2013.

- Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen kvinnor i styrelserna ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget, säger Carl-Henrik Koit, VD Almi Stockholm Sörmland.

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 49 procent av de undersökta företagen i Stockholm har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 45 procent.

- Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa. Nu visar dessutom våra undersökningar att företag som har mångfald i styrelsen omsätter mer. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja arbeta mer aktivt med sin styrelse och med styrelsens mångfald och jämställdhet. Företag vinner helt enkelt på att ha personer med olika bakgrund och erfarenhet i styrelsen, avslutar Carl-Henrik Koit, VD Almi Stockholm Sörmland

Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 19 à 24 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 10 à 12 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna 42 à 46 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 10 à 22 procent
  • Andel jämställda styrelser 13 à 18 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 45 à 49 procent

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.


 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

VD Almi Stockholm Sörmland
Carl Henrik Koit