2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i styrelserummen går extremt trögt

David Lengström, vd Almi Blekinge och Almi KalmarDavid Lengström, vd Almi Blekinge och Almi Kalmar

Årets styrelsekartläggning från Almi visar att det går extremt trögt i Blekinge gällande jämställdheten i företagsstyrelserna. Andel bolag som har kvinna som styrelseordförande är 11 %, endast 1 procentenhets ökning mot föregående år. Andelen företag med kvinna som VD ligger kvar på samma nivå (12%) som föregående år.

 - Vi ser här i Blekinge att vart sjunde företag är jämställt, det är fortfarande alldeles för lågt. Endast 12 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd, vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställt i styrelserummen, säger David Lengström, vd på Almi Blekinge.

Utvecklingen i riket som helhet har stagnerat, i Blekinge har det på totalen ökat något men från låga nivåer där vi i vissa kategorier ligger långt ifrån riksgenomsnittet.

- Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, det innebär en enorm outnyttjad potential för merparten av Blekinges bolag. Det visar också på hur viktigt det är att vi på Almi fortsätter vårt aktiva arbete kring den här frågan. I en omvärld som präglas av oro och snabba förändringar behöver man tänka, och agera, än mer strategiskt och nytt. Genom att plocka in nya kompetenser i styrelserna, och därmed få in fler perspektiv, ökar företagen sina möjligheter att göra detta, avslutar Lengström.

 

Nyckeltal Blekinge 2024 (2023)

  • Andel företag med kvinna som vd: 12% (12%) Riket: 15 % (14%)
  • Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 40% (38%) Riket: 41% (41%)
  • Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 11% (10%) Riket: 15% (15%)
  • Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 14 % (13%) Riket: 16% (16%)

Här finns rapporten i sin helhet.

https://www.almi.se/kunskap-och-inspiration/undersokningar/styrelsekartlaggning

 

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

 

Kontaktuppgifter

David Lengström, vd Almi Kalmar och Almi Blekinge, 070-205 48 30 David.lengstrom@almi.se,

 

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 93 77
anna.lundbergh@almi.se

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

David Lengström
VD, Almi Kalmar län och tf VD, Almi Blekinge
David Lengström
Linda Hugosson
Kommunikatör, Almi Blekinge
Linda Hugosson