2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i styrelserummen går långsamt

StyrelserumStyrelserum

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Uppsala läns företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserum de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 17 procent till 22 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 11 till 17 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 16 procent av de undersökta bolagen jämfört med 11 procent 2013.

 

Det går mycket långsamt även om Uppsala klarar sig bra i den nationella jämförelsen och ligger i topp vad gäller andel bolag med kvinna som VD. För nyrekryterade styrelseledamöter ligger också Uppsala högt med 40% kvinnor säger Bengt-Åke Ljudén, Vd Almi Uppsala

 

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 53 procent av de undersökta företagen Uppsala län har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 52 procent.

Forskning visar att en jämställd styrelse ger bättre lönsamhet vilket innebär att många företag missar möjligheten till en bättre lönsamhet säger Bengt-Åke Ljudén, Vd Almi Uppsala

 

Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 17 à 22 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 11 à 17 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna 36 à 44 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 11 à 16 procent
  • Andel jämställda styrelser 16 à 17 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 49 à 49 procent

 

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

 

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

 

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén