2023-03-08 06:00Pressmeddelande

Jämställt i de värmländska styrelserummen efter 2050

Till vänster Nina Engdahl, vd Attityd i Karlstad. Till höger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi VärmlandTill vänster Nina Engdahl, vd Attityd i Karlstad. Till höger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Sedan Almi började mäta jämställdheten i svenska företag för tio år sedan har det skett mycket små ökningar av kvinnor på vd-poster och i styrelser. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse i Värmland har gått från 15 till 18 procent. Andelen vd:ar har gått från 9 till 11 procent. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 14 procent av de undersökta bolagen jämfört med 9 procent 2013.

 - Det går framåt, men i en mycket långsam takt. Det är oroväckande med tanke på att vi inom Almi ser en tydlig koppling mellan aktivt styrelsearbete, tillväxt och medvetet arbete med jämställdhet och mångfald i de många företag vi möter varje år, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för den nationellt heltäckande kartläggningen.

En studie från Luleå Tekniska Universitet visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser. Detta oavsett bransch, storlek på bolag och om vd är kvinna eller man. Att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Att ha fakta är själva grunden för att kunna förändra.

Attityd rekryterade en extern ordförande
Ett företag i Värmland som valt att agera utifrån fakta och forskning är Attityd i Karlstad. Där har de tre kvinnorna som äger företaget bestämt sig för att börja jobba mer aktivt med styrelsen som strategisk resurs.

- Vi har haft både mentorer och ett advisory board tidigare, men förra året tog vi steget fullt ut. Vår kravspecifikation på en extern ordförande resulterade i att vi rekryterade Johan Gotting. Eftersom vi redan var tre kvinnor i styrelsen var det självklart att rekrytera en man, säger Nina Engdahl, vd på Attityd.

Hon ser redan en skillnad. Styrelsemötena med olika tema ge automatiskt en tydlig struktur och det blir självklart att det strategiska arbetet tar tid. Alla tre delägare arbetar operativt i bolaget. Det har varit lätt att skjuta på de mer strategiska diskussionerna när kalendern varit full. Att det inte är valbart att jobba strategiskt längre har redan börjat synas både på omsättning och resultat.

- Som extra bonus har jag som vd fått ett naturligt bollplank som också är oerhört värdefullt, säger Nina Engdahl.

Det börjar med ett aktivt styrelsearbete
I styrelsekartläggningen framhåller Almi vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete överhuvudtaget. Endast 51 procent av de undersökta företagen i Värmland har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade var det 49 procent. Det innebär att utvecklingen går ännu långsammare när det gäller att använda styrelsen som en strategisk resurs än att rekrytera kvinnor. Samtidigt går företagen i Värmland miste om den tillgång det är att använda styrelsen som en strategisk resurs och den kraft som finns i att tänka jämställt i rekryteringen av ledamöter.

- Det som är positivt i vår kartläggning är att andelen kvinnor på nytillkomna platser är 36 procent. Det är en tydlig trend vi kan se under de tio år vi gjort mätningen. Tyvärr innebär det ändå att vi inte kommer att ha det jämställt i de värmländska företagens styrelser förrän en bit in på 2050-talet, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Hon ser ändå optimistiskt på framtiden. Det gäller att fortsätta sprida fakta och lyfta fram goda förebilder som tagit steget och ser nyttan för att fler ska få insikter och agera. Attityd i Karlstad är bara ett av flera exempel.

Statistik ur Styrelsekartläggningen 2023

Värmland förändring 2013 till 2023
Andel kvinnor av totala antalet platser 15  till 18 procent
Andel bolag med kvinna som vd 9 till 11 procent
Andel bolag med minst en kvinna 31 till 38 procent
Andel bolag med kvinna som ordförande 9 till 14 procent
Andel jämställda styrelser 11 till 15 procent
Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 49 till 51 procent

Statistiken är framtagen för företag som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och har minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. Vid mättillfället var antalet värmländska företag som uppfyller de kriterierna 1283. De bolagen har tillsammans 3779 ledamöter varav 694 kvinnor. Tre av dem finns i Attityds styrelse.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh