2021-01-15 06:30Pressmeddelande

Konjunkturen försvagas enligt bankcheferna

Anna Benderius, vd, Almi Jönköping

Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling under början av 2021. Men på ett års sikt ser det ljusare ut. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en svagare konjunkturutveckling under årets första kvartal. Två av tre gör bedömningen att konjunkturen försvagas något eller betydligt. På ett års sikt är man mer positiv, då minskar antalet pessimister till cirka 30 % och antalet som är positiva till konjunkturutvecklingen ökar till 40 %.

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag. En majoritet av dessa tror på en svagare konjunkturutveckling under årets första kvartal. På ett års sikt är man mer positiv då en majoritet bedömer att konjunkturen kommer att utvecklas positivt.

 

Utlåning till företag på oförändrad nivå

Bankernas utlåning till små och medelstora företag ligger i stort sett på en oförändrad nivå jämfört med föregående kvartal. Närmare hälften av bankkontorscheferna uppger att utlåningen till företag är oförändrad under sista kvartalet 2020. Av den resterande halvan är det något fler som uppger att utlåningen ökat än minskat.

Gällande den framtida utlåningen till företag tror en tredjedel av bankkontorscheferna att utlåning ökar under första kvartalet 2021. På ett års sikt är man ännu mer positiv då två av tre tror på en ökad utlåning.

Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest och bygg och anläggning kommer på en andra plats enligt bankkontorscheferna. Ett minskat lånebehov ses främst i detaljhandeln och tjänstesektorn och Coronakrisen bedöms ligga bakom den minskade utlåningen i större utsträckning än vad den bedöms göra för den ökade utlåningen.

Trots att bankernas utlåning är oförändrad uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare.

Närmare 80 % av bankkontorscheferna förutspår att konkurserna kommer att öka under 2021 och nästan hälften upplever att företagens omsättning på orten har minskat jämfört med föregående kvartal.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under 2020. Den ökade utlåningen beror till stor del på effekterna av pandemin och ett ökat finansieringsbehov hos företagen. Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när en kris uppstår som nu under den pågående pandemin.

Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under 2021. Närmare hälften av de regionala Almi-bolagens vd:ar bedömer att utlåningen kommer att öka under de kommande fyra kvartalen.

 

Vi har haft ett stort tryck på vår verksamhet och det är många företag som har vänt sig till Almi under krisen - både för rådgivning och finansiering. När väl de allmänna restriktionerna lättar kommer nästa fas där det är fråga om en hållbar återuppbyggnad för många företag. Även då har Almi en viktig roll att fylla, säger Anna Benderius, vd på Almi Jönköping.

 

Pandemin påverkar

Många av de tillfrågade uppger att företag på orten tappat både i omsättning och antal anställda. Cirka 50 % av bankkontorscheferna uppger att företagen på orten har tappat i omsättning under sista kvartalet 2020 och att antalet anställda i företagen på orten minskat. En liknande bedömning gör Almi-bolagens regionala vd:ar där en majoritet uppger att företagen på orten tappat både i omsättning och antal anställda.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 16-30 november 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Ta del av Almis Låneindikator, december 2020, här » 


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.