2021-01-15 06:30Pressmeddelande

Konjunkturen försvagas enligt bankcheferna

Christer Edström Kredit chef Almi UppsalaKredit chef, Almi Uppsala

Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling under början av 2021. Men på ett års sikt ser det ljusare ut. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

 

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en svagare konjunkturutveckling under årets första kvartal. Två av tre gör bedömningen att konjunkturen försvagas något eller betydligt. På ett års sikt är man mer positiv, då minskar antalet pessimister till cirka 30 procent och antalet som är positiva till konjunkturutvecklingen ökar till 40 procent.

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag. En majoritet av dessa tror på en svagare konjunkturutveckling under årets första kvartal. På ett års sikt är man mer positiv då en majoritet bedömer att konjunkturen kommer att utvecklas positivt.

 

Utlåning till företag på oförändrad nivå

Bankernas utlåning till små och medelstora företag ligger i stort sett på en oförändrad nivå jämfört med föregående kvartal. Närmare hälften av bankkontorscheferna uppger att utlåningen till företag är oförändrad under sista kvartalet 2020. Av den resterande halvan är det något fler som uppger att utlåningen ökat än minskat.

Gällande den framtida utlåningen till företag tror en tredjedel av bankkontorscheferna att utlåning ökar under första kvartalet 2021. På ett års är man ännu mer positiv då två av tre tror på en ökad utlåning.

Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest och bygg och anläggning kommer på en andra plats enligt bankkontorscheferna. Ett minskat lånebehov ses främst i detaljhandeln och tjänstesektorn och Coronakrisen bedöms ligga bakom den minskade utlåningen i större utsträckning än vad den bedöms göra för den ökade utlåningen.

Trots att bankernas utlåning är oförändrad uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare.

Närmare 80 procent av bankkontorscheferna förutspår att konkurserna kommer att öka under 2021 och nästan hälften upplever att företagens omsättning på orten har minskat jämfört med föregående kvartal.

 

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under 2020. Den ökade utlåningen beror till stor del på effekterna av pandemin och ett ökat finansieringsbehov hos företagen. Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när en kris uppstår som nu under den pågående pandemin.

Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under 2021. Närmare hälften av de regionala Almi-bolagens vd:ar bedömer att utlåningen kommer att öka under de kommande fyra kvartalen.

"Vi har haft ett stort tryck på vår verksamhet och det är många företag som har vänt sig till Almi under krisen både för rådgivning och finansiering. Nu arbetar vi intensivt med att vara ett bollplank för hållbar omställning, för många företag är det fråga om att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Det är glädjande att se att merparten av nya krediter nu gäller satsningar som är framåtriktade och inte för att rädda upp en svag likviditet", säger Christer Edström Kreditchef Almi Uppsala.

Pandemin påverkar

Många av de tillfrågade uppger att företag på orten tappat både i omsättning och antal anställda.

Cirka 50 procent av bankkontorscheferna uppger att företagen på orten har tappat i omsättning under sista kvartalet 2020 och att antalet anställda i företagen på orten minskat. En liknande bedömning gör Almi-bolagens regionala vd:ar där en majoritet uppger att företagen på orten tappat både i omsättning och antal anställda.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 16 - 30 november 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, december 2020, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, 070-314 34 34

Christer Edström, Kreditchef Almi Uppsala, 070-594 54 14

Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala, 070-577 10 20Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén