2021-01-15 07:15Pressmeddelande

Konjunkturen försvagas enligt bankcheferna

Marcus Johansson, Kreditchef Almi BlekingeMarcus Johansson, Kreditchef Almi Blekinge

Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling under början av 2021. Men på ett års sikt ser det ljusare ut. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. 

 En majoritet av bankkontorscheferna tror på en svagare konjunkturutveckling under årets första kvartal. Två av tre gör bedömningen att konjunkturen försvagas något eller betydligt. På ett års sikt spår man dock att konjunkturen åter ska stärkas. En liknande bedömning gör vd:ar i Almis regionala bolag.

Utlåning till företag på oförändrad nivå
Bankernas utlåning till små- och medelstora företag ligger i stort sett på en oförändrad nivå jämfört med föregående kvartal. Närmare hälften av bankkontorscheferna uppger att utlåningen är oförändrad under det sista kvartalet 2020. Drygt hälften av resterande chefer menar att utlåningen ökat. Gällande den framtida utlåningen tror en tredjedel på ökad utlåning under första kvartalet 2021, på ett års sikt tror två av tre på ökad utlåning.

Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Bygg och anläggning kommer på en andra plats enligt bankkontorscheferna. Ett minskat lånebehov ses främst i detaljhandeln och tjänstesektorn och Coronakrisen bedöms ligga bakom den minskade utlåningen i större utsträckning än vad den bedöms göra för den ökade utlåningen.

Närmare 80 procent av bankkontorscheferna förutspår att konkurserna kommer att öka under 2021 och knappt hälften upplever att företagens omsättning på orten har minskat jämfört med föregående kvartal.

Almis utlåning ökar
Almis utlåning till företag ökade kraftigt under 2020. Ökningen beror till stor del på effekterna av pandemin och ett ökat finansieringsbehov hos företagen. Som marknadskompletterande aktör är Almi särskilt viktig när en kris såsom pandemin uppstår. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under 2021. Närmare hälften av de regionala Almi-bolagens vd:ar bedömer att utlåningen kommer att öka under året.

Vi har haft ett stort tryck här på Almi och det är många företagare som har vänt sig till oss under krisen både för rådgivning och finansiering. När väl de allmänna restriktionerna lättar kommer nästa fas, hållbar återuppbyggnad för många företag. Även här har Almi en viktig roll att fylla, säger Marcus Johansson, Kreditchef Almi Blekinge.

Pandemin påverkar
Cirka 50 procent av bankkontorscheferna menar att företagen på orten har tappat i omsättning under sista kvartalet 2020 och att antalet anställda i företagen på orten minskat. En liknande bedömning gör Almi-bolagens regionala vd:ar.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små- och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Undersökningen genomfördes under perioden 16 - 30 november 2020 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, december 2020, här » https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/laneindikatorn/


För ytterligare information kontakta:
Marcus Johansson, Kreditchef Almi Blekinge, tel 0766-45 51 25


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marcus Johansson
Kreditchef/Rådgivare
Marcus Johansson