2013-06-27 09:05Pressmeddelande

Kvinnorna och makten i företagen: Bara var tionde företag i Sverige har en kvinna som VD

I 11 % av företagen i landet sitter en kvinna som VD. I 24 % av företagens styrelser finns minst en kvinna i styrelsen men räknat på de totalt 124.000 styrelseplatserna i företagen står kvinnor för bara 15 % av ledamöterna jämfört med 22 % i börsbolagen. Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda.

Företagsledningar utan mångfald kan bli en propp för tillväxten


– Företagens omvärld förändras i allt snabbare takt. Det gäller att inte gå miste om tillväxtmöjligheterna. Kunskapssamhället ställer nya krav på teknik och tjänster. Den förändrade demografin inte minst de allt fler krävande äldre ökar behovet av vård och omsorg i alla former. Tjänstesamhället blir alltmer segmenterat. Mångfald i ledning och personal är en grundförutsättning för att klara kundernas efterfrågan och rekrytera arbetskraft.  Först då kan man anta utmaningen att åstadkomma en lönsam hållbar tillväxt. Därför kan en företagsledning utan mångfald till och med bli en propp för tillväxten, säger Marie Ahlgren, affärsområdeschef hos Almi Företagspartner.

Mindre företag efterfrågar externa styrelseledamöter


Över 600 kvinnor har utbildats genom Almis mentorprogram Styrelsekraft och fått den kunskap som krävs för att utveckla sina egna styrelser och vara en kompetent ledamot i externa styrelser. En uppföljning visar att runt 60 procent av deltagarna i 2011 års omgång har eller kommer att genomföra förändringar i styrelsearbetet. Fyra av tio av Almis kundföretag kan tänka sig en extern styrelseledamot.  En färsk undersökning från Värmland visar också att runt 40 % av VDar i mindre och medelstora företag också ingår i en extern styrelse. 

Kvinnor har 15 % av alla styrelsestolar


Undersökningen som är den första som gjorts bland mindre och medelstora företag omfattar totalt över 90.000 företag i landet. Hur företagen med kvinnor i ledningen eller i styrelsen står sig kan sammanfattas så här;

  • 11 % av företagen har en kvinna som VD.
  • I knappt var fjärde av företagens styrelser finns en kvinna i styrelsen.
  • Av det totala antalet styrelseledamöter står kvinnor för 15 % av ledamöterna.
  • 36 % av de drygt två miljoner anställda i de undersökta företagen har en kvinna i företagets styrelse och 16 % har en kvinna som VD.
  • Ser man på omsättningen i de företag som har en kvinna som VD står de företagen för 8 % av omsättningen i landets företag.
  • 54 % av företagen inom vård och utbildning har minst en kvinna i sin styrelse. Det är den bransch som har högst representation av kvinnor i sina styrelser. Lägst andel återfinns bland företag inom industri och tillverkning med 15 %. 

Aktivt styrelsearbete ökar tillväxten och lönsamheten

Sverige har förhållandevis många små och stora företag men få mellanstora företag. – Därför är det särskilt viktigt att tillväxten i de mellanstora företagen kan öka. Jag är fast övertygad om att en mångfald i ledande positioner skapar bättre förutsättningar till ökad tillväxt och lönsamhet, säger Marie Ahlgren. Hon menar därför att kartläggningen, som är en nollbasmätning blir ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten och mångfalden i ledningsstrukturer.

Stockholms län och Gotland i topp

I Stockholms län är det en dubbelt så hög andel kvinnor som innehar VD-poster som i Jönköpings län. Lägst andel återfinns i de sydöstra länen där det traditionella tillverkningsföretagandet har en stark ställning. Företagen i Stockholms län och på Gotland och i Jämtland har högst andel företag med kvinnor i sina styrelser. Om man ser till det totala antalet styrelsestolar toppar Stockholms län och Gotland kvinnornas representation med 18 % av stolarna.

Kvinnors representation i små och medelstora företag i Sverige

För tabell, se bifogad Word-version

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och grundas på statistik från UC och omfattar 90.118 företag  med över 5 Mkr i omsättning och över fem anställda. Undersökningen har genomförts under våren 2013.

För ytterligare information:


Marie Ahlgren, affärsområdeschef Rådgivning, Almi Företagspartner, mobil 070 980 89 50

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.