2019-03-08 08:09Pressmeddelande

Marginell ökning av kvinnor i ledning och styrelser i Dalarnas företag

Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD Almi GävleDala

Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Dalarna utvecklas positivt, men det går långsamt. Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

 

Undersökningen är gjord av Almi vars uppdrag är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas och växa. Anna Rosengren som är VD på Almi GävleDala menar att aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling och att man ser att bolag som arbetar aktivt i styrelsen också i högre grad än andra planerar att göra störres satsningar inom de närmaste åren.

 

Anna Rosengren menar också att olikheter i grupper är viktiga för företag som vill utvecklas. Individer med olika kompetenser och bakgrund har olika synsätt och erfarenheter vilket ger det bättre förutsättningar att upptäka möjligheter och lösningar på utmaningar än homogena grupper med som berstår av individer med likanade bakgrunder.

 

-        För företag som ska växa är teamet i och kring företaget viktiga, alltså personerna som som ska utveckla affären, organisationen och produkten eller tjänsten. Om man sätter samman ett team som har olikheter och man lyckas ta tillvara den erfarenhet som finns i gruppen skapar man också goda förutsättningar för att nå längre i sina målsättningar.

 

Undersökningen har gjorts i företag med mer än 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda. Den visar att andelen bolag med kvinnlig representation i styrelsen är 39% i Dalarna, på samma nivå som föregående års undersökning.

 

-        I två av fem av Dalarnas företag ingår alltså minst en kvinna i styrelsen. Nivån är densamma som året innan, men vi kan se en liten ökning från 2013 års undersökning. Det blir alltså bättre, man jag tycker att det går långsamt, säger Anna Rosengren.

 

Tittar man på den totala andelen kvinnliga ledamöter i bolagens styrelseler ligger den på totalt 17%. Även det oförändrat från föregående år.

 

-        Om man istället tittar på antalet styrelseledamöteter i Dalarnas bolag kan man se att det inte riktigt är en av fem som är kvinnor. Vilket betyder att även styrelser som har kvinnliga ledamöter ofta domineras av män. Förra året var reslultatet det samma, men det är lite bättre jämfört med 2013 års undersökning

 

Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt. Men det går långsamt och totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt.

 

-        Vi på Almi ser hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, därför arbetar aktivt med våra kunder för att visa på möjligheterna, säger Anna Rosengren, VD för Almi GävleDala.

 

Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på VD-poster. Här ligger andelen kvinnor oförändrat på 12%. Bland de nytillkomna VD-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker alltså en förändring i positiv riktning, men det går långsamt.

 

Långsam men positiv förändring

Av hela landets drygt 105 000 företag med minst 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda har drygt hälften minst två ordinarie styrelseledamöter. Av dessa drygt 55 000 företag har 39% minst en kvinna i styrelsen. Samma andel återfinns också i Dalarnas motsvarande ca 1 300 företag. I resterande styrelser sitter alltså bara män. Av länets totalt drygt 4 000 styrelseledamöterna är 17% kvinnor och 11% av styrelserna har en kvinna som ordförande. I 12% av företagen är en kvinna vd.

 

       Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och VD för Almi Värmland.

 

Högre andel på nytillkomna positioner

Sedan 2013 har det i hela riket tillkommit 17 828 nya styrelseledamöter i de undersökta företagen. Under samma period har antalet kvinnor ökat med 7 061 vilket motsvarar 40%. I Dalarna är den andelen betydligt högre eller 61%. Sedan 2013 har antalet VD-poster i hela landet ökat med 7 365 personer och antalet kvinnor med 2 148 vilket motsvarar 29%. I Dalarna är den andelen högre eller 36%.  Ett antagande är att de nytillkomna styrelseplatserna och VD-posterna i högre grad tillsatts med en kvinna.

 

Kvinnors andel i styrelser i Dalarna %

Rikssnitt 2019

Dalarna 2019

Dalarna 2018

Dalarna 2013

Andel företag med minst en kvinna

39

39

39

37

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

17

17

15

Andel kvinnor av nytillkomna 2013-19

40

61

 

 

Andel VDar som är kvinna

13

12

12

10

Andel kvinnor av nya vd 2013-19

29

36

 

 

Andel ordföranden

12

11

-

-

 

 

Stora skillnader mellan branscher och län

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Dalarna inom vård och utbildning och annan serviceverksamhet med 75% vardera i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 29%. Andelen kvinnor i styrelserna skiljer sig också mellan länen. Den högsta andelen kvinnor i styrelser återfinns på Gotland följt av Stockholm, Södermanland och Uppsala. Högst andel vd återfinns på Gotland och i Uppsala län.

 

Företag med aktivt styrelsearbete rekryterar fler kvinnor

För att öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet omfattar undersökningen även djupintervjuer med 400 VD i hela landet.

 

       Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. VD som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, säger Anna Rosengren.

 

Intervjuerna visar att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. Med aktivt styrelsearbete menas att bolaget håller minst fyra styrelsemöten. De företag som har ett aktivt styrelsearbete anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra störres satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler. Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling

 

       De som ser styrelser som ett kraftfullt verktyg att utveckla företaget ser till att öka mångfalden bland ledamöterna och då inte minst kvinnor, säger Anna Rosengren.

 

Fakta om den nationella undersökningen

·       År 2019 finns 105 335 bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.

·       Av de 105 335 bolagen har 55 044 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

·       Statistiken baseras på denna grupp om 55 044 företag.

·       Intervjuerna har genomförts med ett urval på 400 företag från ovanstående grupp.

 

Almis styrelsekartläggning 2019, se Almis hemsida

https://www.almi.se/om-almi/press/undersokningar/

 

 

 

För ytterligare information:

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala, tfn 0243 48 88 64

Lina Renberg, kommunikschef Almi GävleDala, tel 072 508 88 65

 

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.