2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Ökad osäkerhet bland företagen i Halland

Magdalena Johansson VD Almi HallandMagdalena Johansson VD Almi Halland

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Halland har Almis utlåning avmattats under mars månad.

 –  Under perioden januari–februari låg vår utlåning på samma nivåer som vanligt. Nu ser vi en avmattning, det kan bero på den ökade osäkerheten där kriget i Ukraina kan vara en faktor som påverkar, säger Magdalena Johansson, vd Almi Halland.

Majoritet tror på försämrad konjunktur
Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent.

– Vi har inte sett så många tecken ännu på någon konjunkturförsämring. Konkurserna är fortsatt få och många branscher har kommit i gång väl efter pandemin, nu finns det en stor arbetskraftsbrist inte minst inom besöksnäringen, säger Magdalena Johansson.

Ökad omsättning
Varannan bankchef bedömer att företagens omsättning har ökat. Det är en lägre andel än föregående kvartal, men högre än samma kvartal föregående år. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.  

Färre än tidigare tror på ökad utlåning
En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent.

– I det korta perspektivet tror jag att vi kommer se en något minskad efterfrågan på lån på grund av en möjlig avmattning i ekonomin. Samtidigt ser vi att kriget i Ukraina driver på hållbarhetsomställningen. Det är möjligt att den gröna utlåningen tar ökad fart på sikt och kanske ersätter en del av den tidigare utlåningen

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Magdalena Johansson.

 

Om undersökningen
Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »
www.almi.se/Om-Almi/UndersokningarOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Johansson
Vd, Almi Halland
Magdalena Johansson