2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Ökad osäkerhet bland företagen i Uppsala län

Almi Uppsalas vd Bengt-Åke LjudénAlmi Uppsalas vd Bengt-Åke Ljudén

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. I Uppsala län märker Almi av en lugnare period på lånesidan men en ökad efterfrågan på rådgivning.

 

 – Vi har till allra största delen passerat likviditetsutmaningarna som många företag hade under pandemin. Framåtriktade krediter och investeringar hade tagit fart under hösten, men nu ser vi en mer avvaktande hållning igen, säger Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala.

 

Majoritet tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. Bengt-Åke Ljudén tror ändå att Uppsala län kan gå bättre än andra delar av landet.

 

– Uppsala län brukar klara sig väl genom kriser, tack vare vår starka kunskapsindustri och att vi har konjunkturokänsliga branscher som life science. Vi har dessutom en stark arbetsmarknad och stor inflyttning som betyder fler kunder i regionen men som också bidrar till kompetensförsörjningen, som är en viktig fråga för företagen, säger Bengt-Åke Ljudén.

 

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent.

– I det korta perspektivet tror jag att vi kommer se en något minskad efterfrågan på lån på grund av negativa konjunktursignaler, men kanske inte ett dramatiskt fall. Samtidigt ser vi att kriget i Ukraina driver på hållbarhetsomställningen. Vi tror den gröna utlåningen tar ökad fart nu och kommer bli en allt större del av vår utlåning.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån
Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– På Almi kan vi komplettera bankernas utlåning och täcka en större del av lånebehovet. Vi har också tagit fram riktade lösningar, såsom erfarenhetsutbyten mellan vd:ar, framtidssimulering och det gröna lånet som kan vara till stor hjälp för företag som vill göra en hållbarhetsomställning, säger Bengt-Åke Ljudén.

 

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

 

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

 

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

 

För ytterligare information kontakta:

 

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala

bengt-ake.ljuden@almi.se, 070-577 10 20.

 

Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi

kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén