2021-10-15 05:00Pressmeddelande

Ökad utlåning till företagen i Gävleborg  

Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD Almi GävleDala

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. I Gävleborg är Almis utlåning högre än innan pandemin och det finns det många tecken på högkonjunktur.

 

Bankernas utlåning i riket ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv och vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar konstaterar en mycket hög andel av bankerna en ökad lånevolym.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg- och anläggning.

- Ökningen är ett tydligt tecken på hur viktig kapitalförsörjningen är för företagens utveckling. Almi har kunnat ta en aktiv roll för att företagen ska kunna ta sig igenom krisen och nu ser vi att många företag gör framåtlutade satsningar, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

- Vi märker att många ser möjligheten att nu investera i sina företag för att ställa om och kunna växa. Men det finns utmaningar inom industrin vad gäller halvledare och komponenter på grund av den efterfrågan som finns, säger Anna Rosengren.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio bankkontor svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

 

- Vi gör mycket för att möta det behovet hos företagen. Med lån och affärsutveckling kan företagen göra satsningar som accelererar utvecklingen mot ökad hållbarhet. Det är viktigt för att framtidssäkra verksamheten på lång sikt men ger också ofta direkta effekter vad gäller lönsamheten.

 

Anna Rosengren beskriver hur hållbarhetsarbetet kan bidra till ökad lönsamhet och förbättra företagens förmåga att attrahera kompetens.

 

- Det finns studier som visar hur till exempel ökad jämställdhet leder till ökad lönsamhet. Samtidigt får företagen som jobbar aktivt med hållbarhet ett starkare arbetsgivarvarumärke, vilket gör dem mer attraktiva för talanger, säger Anna Rosengren.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Rosengren, vd Almi GävleDala, tel 072-508 88 64.

Lina Renberg, kommunikation, Almi GävleDala AB, tel 072-508 88 65.

 

 


Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg