2020-03-13 12:23Pressmeddelande

Så kan företagen rusta sin verksamhet i Coronatider

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD på Almi GävleDala

Konsekvenserna av Coronaviruset har hittills blivit större än vad vi först kunde förutsäga, och än är det inte över. För företagen i vår region är det nu viktigt att hantera effekterna men också försöka se in i framtiden.

Företag som handlar med riskområden, som Kina, kände tidigt av effekterna av coronaviruset. Tillverkande företag med underleverantörer som inte levererat varor var bland de första som påverkades. Försenade leveranser leder ofta till att företagets tillgängliga kapital binds upp och att företagets egna kundleveranser försenas.

Andra branscher har fått en kännbar påverkan först senare, som handeln, hotell- och restaurangverksamhet. För när coronaviruset nu kommit till Sverige och vår region har konsumenternas beteende förändrats. Många stannar hemma för att undvika att vistas bland andra vilket har till konsekvens att affärer besöksmål gapar tomma.

Det man kan konstatera är att oavsett hur utvecklingen kommer att se ut så kommer det att ha konsekvenser för företagen. Det är därför viktigt att rusta för framtiden. Men hur?

En organisation som har en tydlig bild av vilka steg som företagen borde ta för att säkerställa sin verksamhet är Almi som arbetar med många av regionens företag genom att finansiera verksamheter och arbeta med affärsutveckling. Anna Rosengren är VD på Almi GävleDala. Hon menar att livskraftiga företag inte ska behöva slås ut på grund av coronavirusets spridning, men att företagsledarna behöver vara handlingskraftiga.

- Almi har en viktig roll när konjunkturen är osäker, tittar vi tillbaka på finanskrisen så fick vi kliva fram rejält. Vi ökade vår utlåning drastiskt och gick in i ännu fler bolag med kapital. Almi finns på 40 kontor runt i landet och alla har nära kontakt med det lokala näringslivet. Vår verksamhet kan komma att bli avgörande för många företag som får ökade behov av kapital och deras förståelse för hur Corona-situationen kommer påverka deras företag, säger Anna Rosengren

 

Här är Almis och Anna Rosengrens viktigaste råd till företagen:

1. Handlingskraft

Det är viktigt att hantera de utmaningar som man har här och nu, men glöm inte att rusta för det som kommer. Ta in dem som är bäst lämpade i arbetet och glöm inte bort den kompetens som finns i styrelsen.

 - Teamet är en av de viktigaste faktorerna för företagens framgång och förhoppningsvis har företagsledaren samlat ett kompetent team runt sig där man kan komplettera varandra och ha ett gott samarbete, säger Anna Rosengren.

 

2. Säkerställ kapitalet

Ett vanligt problem som uppstår tidigt är kopplat till företagets likviditet. När leveranser sinkas eller att underleverantörer har problem att leverera så binds företagets rörliga kapital och man får problem att betala de löpande kostnaderna i bolaget. Många företag har förhoppningsvis byggt upp en ekonomisk buffert som kan hjälpa dem med de ekonomiska utmaningar som företaget ställs inför men det är viktigt att se över hela den ekonomiska situationen

 - Ett tydligt råd är att ha en tidig dialog med förtegets finansiärer för att se hur vi kan arbeta tillsamman för att säkerställa tillgången till kapital. Här är Almi en viktig samarbetspartner till företagen och deras banker. Vi är gärna med tidigt i dialogen för att hitta de möjligheter som finns, säger Anna Rosengren.

 

3. Handlingsplan

Företagsledarnas förmåga att anpassa sig till situationen och se framåt se hur olika scenarion kommer påverka företaget. Det gäller att både parera eventuella kommande hinder också se de möjligheter som finns.

 - Arbeta med olika scenarion för att se hur möjligheterna ser ut. Om man använder sig av företagets resultat- och balansräkning, för att visualisera hur förändringarna påverkar så är mycket vunnet, säger Anna Rosengren

 

4. Frisk personal

För att företagets verksamhet inte ska störas måste personalen håla sig frisk. Enkla grepp som rekommenderas av vården och folkhälsomyndigheten är effektiva. Passa på att titta på hur man kan använda digitala hjälpmedel mer.

- Om ni har mycket fysisk kundkontakt i er verksamhet kan det vara bra att säkerställa att de ni träffar känner sig friska och att de inte varit i Coronadrabbade områden. Det handlar om att skapa en så trygg miljö som möjligt både för personal eller kunder, menar Anna Rosengren.

 

  För mer information eller frågor kontakta

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala, 0725088864

Lina Renberg, Marknad och kommunikation, 0725088865


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren