2021-04-14 10:41Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Skåne

Stark konjunktur för mindre företag i Skåne

 

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

  • Det gäller även företagen i Skåne där många ser positivt på konjunkturen resten av året. Det som är speciellt i vårt län är att vi har många små och medelstora företag, vilket gör oss mindre känsliga för den nationella konjunkturen, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

  • Utlåningen i Skåne har ökat markant och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå. I början av pandemin behövde många finansiering för att klara av likviditeten. Nu beror den största delen av utlåningen på investeringar. Vi ser optimism, en ökad villighet att anställa och företag som är beredda att satsa, säger Marie Krüeger.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

 

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

Lågt antal konkurser
I Skåne har det varit få konkurser. Samtidigt finns det företag som gått bra, även i branscher som haft det tufft.

 

  • Konkurserna kanske ökar när stöden tar slut. Vi har också företag som varit fantastiska på att ställa om. Det finns stora utmaningar med hög arbetslöshet, där är företagens framgångar nyckeln för att fler ska få chansen på arbetsmarknaden, säger Marie Krüeger.

 

Förutsättningarna förändras

Marie Krüeger tror att företagens förutsättningar kommer se annorlunda ut även efter pandemin och att en snabb förändringstakt är något som företagen kommer fortsätta behöva förhålla sig till.

  • Förutom att ge möjligheter till finansiering vill vi hjälpa företagen att ställa om sina affärsmodeller, så de blir mer motståndskraftiga för snabba förändringar. Det handlar om att bygga hållbara affärsmodeller anpassade efter en digital tid. Vi jobbar också med att ta vara på den outnyttjade potentialen hos kvinnliga entreprenörer med bakgrund i andra länder, säger Marie Krüeger.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd