2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Stark konjunktur för tillverkningsindustrin i Västernorrland

Eva Högdahl; Vd Almi MittEva Högdahl, Vd Almi Mitt

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

- Vi ser en liknande utveckling här i Västernorrland. Det finns optimism och en vilja att satsa, samtidigt finns det förstås risker i den ökade skuldsättningen under pandemin. Hittills har vi sett få konkurser och av allt att döma stärks konjunkturen här i det närmaste, säger Eva Högdahl, vd Almi Mitt.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen. Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

- Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på lån i Västernorrland och en stor del av utlåningen är nu kopplad till investeringar, till skillnad från när pandemin först bröt ut. Västernorrland är ett starkt industrilän och tillverkningsindustrin har klarat sig bra under pandemin, säger Eva Högdahl. 

Skillnad mellan branscher

Olika branscher påverkas på olika sätt av pandemin. 

- Hotell- och restaurangbranschen, butiker med fysisk handel och andra företag som är starkt beroende av resenärer har förstås haft det tufft, samtidigt finns det delar av näringslivet som går väldigt bra. Det är glädjande att många företag satsar på att framtidssäkra sin verksamhet genom digitalisering och hållbar omställning, säger Eva Högdahl. 

Besöksnäringen är en möjlighet

Eva Högdahl lyfter fram besöksnäringen som en möjlighet till ekonomiskt uppsving för Västernorrland. 

- Det görs stora satsningar inom området och vi har sett att vår besöksnäring klarat sig bättre än den i de stora städerna under pandemin. Många söker livskvalitet och vill vara nära naturen, vilket torde gynna länet. Det finns många små företag inom besöksnäringen och vi ser stora möjligheter för branschen att växa och bli mer lönsam genom digitalisering och ökad ekonomisk kunskap, säger Eva Högdahl.


Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/ 


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Eva Högdahl
Vd, Almi Mitt
Eva Högdahl