2021-04-14 07:47Pressmeddelande

Starkare konjunktur för mindre företag i Uppsala län

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi UppsalaBengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Det finns en optimism och framtidstro även här. Jag tror den stora förändringen kommer synas i slutet av året, men det beror också på hur snabbt vi klarar av att vaccinera befolkningen. Trenden bland företagare är att vara förhoppningsfulla och alltmer framåtlutade, säger Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning på riksplanet svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

 

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning. 

Utlåningen i Uppsala län har följt utvecklingen i riket och ser ut att fortsatt ligga på en hög nivå. I början av pandemin behövde många finansiering för att klara av likviditeten.  Nu ser vi i stället ett fokus på investeringar och framåtriktade behov, säger Bengt-Åke Ljudén.

Lågt antal konkurser
I Uppsala län har antalet konkurser varit få och viljan att anställa har ökat. Marknadsläget skiftar mellan branscher. Samtidigt finns det företag i branscher som haft det tufft som gått bra.

 

Vi har fortfarande en del företag som är i ett jobbigt läge och kämpar för att hålla sig flytande, men vi har inte sett några ökade konkurser ännu. Vi ser också en kreativitet bland företagare i branscher som har haft det svårt. Det handlar om en förmåga att ställa om och att hitta nya affärsmöjligheter kopplat till digitaliseringen eller att möta nya behov, säger Bengt-Åke Ljudén.

Kompetensförsörjningen viktig

Uppsala har många tillväxtbolag som länge har haft svårt att hitta den kompetens de behöver. Bengt-Åke Ljudén lyfter fram detta som en viktig fråga för länets utveckling. 

Uppsala brukar komma sent in i kriser och ta sig ur snabbt. En nyckel för att vi ska kunna fortsätta göra det är att vi möter kompetensbehoven hos våra spjutspetsföretag inom exempelvis Life Science-branschen eller inom tech, säger Bengt-Åke Ljudén.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala, tel 070-577 10 20.

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Bengt-Åke Ljudén
Vd, Almi Uppsala
Bengt-Åke Ljudén