2020-06-26 06:01Pressmeddelande

Stor efterfrågan på lån hos små och medelstora företag i Värmland

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar efterfrågan på Almis Brygglån. Under en tioveckorsperiod efter att lånet lanserades ansökte närmare 3000 företag. Inklusive Almis vanliga lån ansökte 5000 företag om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under ett helt år.

- Förfrågan av kapital har även ökat markant i Värmland, säger Anna Lundmark Lundbergh, Vd Almi Värmland.

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kr. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Dessa åtgärder har varit nödvändiga för att Almi ska kunna möta det stora behovet som uppstått hos såväl startups som etablerade företag.

Stort antal ansökningar
Under perioden mars-maj inkom närmare 5000 ansökningar om lån inom koncernen vilket är mer än det totala antalet ansökningar under 2019. Under samma period inkom över 4000 ansökningar om anstånd med amortering av befintliga lån, vilket innebär att en tredjedel av Almis kunder har ansökt om amorteringsanstånd.

Förfrågan av kapital har även i Värmland ökat markant. Det totala antalet låneansökningar under mars-maj i Värmland var 114 stycken, vilket innebar en ökning med 143% jämfört med samma period för 2019. Av de totala beviljade krediterna, var cirka 40% Brygglån. 50% av kunderna som ansökt om Brygglån mellan mars-maj är helt nya kunder till Almi. Av Almi Värmlands kunder har en tredjedel ansökt om amorteringsanstånd, precis som vi ser nationellt sett.  

Brygglån trygghet för Lennartsfors
Ett av företagen i Värmland som fått beviljat Almis Brygglån är företaget Lennartsfors som arbetar med utveckling, tillverkning och marknadsföring av nischade produkter för transporter i både terräng och på väg. Med en lyckad introduktionsgenomgång i höstas av deras produkt Järnhästen stod de redo för en ny marknadsintroduktion i flera länder. Men så kom Corona-krisen. Gränser stängdes, mässor blev inställda och fraktproblem uppstod. Exportsatsningen fick vänta och det blev ett omedelbart orderstopp.    

- Vi ansökte om Brygglån då vi behöver stöttning över sommarperioden för att täcka fasta kostnader. Störningar i materialförsörjning och fraktproblem gör det framtida läget väldigt svårbedömt, säger Mikael Swartz, vd Lennartsfors.

Men företaget har också varit snabba på att ställa om.  

- På grund av en snabb digital omställning med digitala mötesplatser och arbetssätt, så har försäljningen gått bättre än befarat, säger Mikael Swartz.

Mindre företag mest drabbade
Vår data visar att krisen initialt har slagit hårt mot mindre företag och det är huvudsakligen de mindre företagen som sökt Brygglånet. Åtta av tio företag har färre än 10 anställda. I statistiken syns även tydliga skillnader mellan branscher. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang, samt tillverkning. Merparten som ansökt om lån är företag som är upp till fem år gamla. 

- När vi analyserar vår data om ansökningar av Brygglånen ser vi att volymen ansökningar följer Folkhälsomyndighetens data över smittspridningen, där kulmen i Värmland sannolikt inte är nådd än. Vi har haft förmånen att vara ganska friska i Värmland vilket har gjort att vi kan ha produktion igång. Vi har många äldre, bärkraftiga företag som varit igång länge och därmed är väl rustade för att klara en kris. Vi ser också en enorm handlingskraft, vilja och förmåga till både anpassning och att ställa om hos värmländska företag, säger Anna Lundmark Lundbergh.

I seminariet där rapporten som hänvisas till i pressmeddelandet presenterades deltog även Näringsminister Ibrahim Baylan.

- Almi har en viktig roll för att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra coronakrisens effekter på svenska jobb och företag. Vi kan nu se att Almis lån och särskilt Brygglånet har nått ut till många behövande företag, säger Ibrahim Baylan Näringsminister.

Almi stöttar företag till nästa steg
Efter krisen ska många företag anpassa sig till ett nytt läge och en ny situation. För att hitta tillbaka till marknaden och kunderna kommer många att behöva utveckla sin affärsmodell och hitta nya vägar för åter komma tillbaka till lönsamhet och en hållbar tillväxt. Även i denna situation har Almi en viktig roll att fylla. Almi Värmland har blivit beviljade ett treårigt projekt från Tillväxtverket för att stötta företagen till att ta nästa steg till ett framtidssäkrat, hållbart läge.

- Vi är ödmjuka inför den tuffa och ovissa situation som råder och är tacksamma över att vi har fått utökade resurser. Efter den akuta krisen kommer återhämtning och en stimuleringsfas.  Nu är det viktigare än någonsin att ställa om och framtidssäkra sin verksamhet och affärsmodell, och även i de situationerna behövs Almis insatser inom affärsutveckling och finansiering säger Anna Lundmark Lundbergh.

 Rapport: Små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen
Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

Rapporten finns att hämta här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Se seminariet där rapporten presenterades här » https://www.almi.se/livesandning/

För ytterligare information kontakta:
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner, 0708-14 93 77
Mikael Swartz, vd Lennartsfors, 0573-392 27Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh