2020-09-21 08:45Pressmeddelande

Stora skillnader i hur coronakrisen påverkat företag

Anna Benderius, vd, Almi Jönköping

Pandemins effekter slår mycket olika mot små och medelstora företag. I närmare hälften av dessa företag har inte omsättningen påverkats av coronakrisen. Samtidigt uppger var tionde företag att de drabbats av en minskad omsättning på 50 % eller mer. Det visar en undersökning som genomförts av Almi och Göteborgs Universitet bland 1 000 små och medelstora företag i Sverige.

För att studera hur små och medelstora företag har påverkats och vilka åtgärder de vidtagit till följd av coronakrisen har 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare från hela landet intervjuats. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i hur coronakrisen har drabbat företag. Många, uppemot hälften, uppger att omsättningen inte påverkats eller till och med ökat, 37 % uppger att omsättning minskat med upp till 50 % och 10 % uppger en minskad omsättning på över 50 %.

Företag med minskad omsättning uppger att den är efterfrågerelaterad. Nedgången beror i första hand på minskad efterfrågan från kunderna. Inte att omsättningen minskat på grund av problem med underleverantörer eller den egna produktionen/leveransen.

 

Varierande syn på krisen
Undersökningen visar att företagen har olika syn på krisen. Många företag kan se positiva effekter, till exempel uppger 18 % att omsättningen ökat. Andra positiva effekter är införande av effektivare arbetsmetoder som exempelvis videomöten och en förändrad företagskultur som ger en bättre sammanhållning.

Samtidigt uppger så mycket som vartannat företag att de inte ser några positiva effekter alls av krisen. Och det är få som menar att de har sett möjligheter till innovation och utveckling av alternativa produkter och tjänster under coronakrisen.

 

Många är passiva
De åtgärder som företagen vidtagit varierar kraftig. De vanligaste åtgärderna är social distansering och striktare hygieniska riktlinjer. Den vanligaste åtgärden bland krisföretagen är permitteringar av personal.

Något förvånande är att en stor av de hårdast drabbade företagen är passiva. Bland de 100 företag som haft störst tapp i omsättningen har 31 inte vidtagit några åtgärder alls. Endast 44 av dessa företagen har arbetat med fyra eller fler åtgärder.

Bland krisföretagen anser 68 % av respondenterna att situationen ställer särskilda krav på ledarskapet. Fler möten och en utökad vardaglig dialog i syfte att skapa mesta möjliga kommunikation med sina medarbetare utgör det främsta verktygen för att stödja medarbetarna.

 

Positiv framtidstro
De flesta företagen har en positiv framtidstro, 65 av de 100 värst drabbade företagen uttrycker en positiv eller mycket positiv framtidstro. Endast 12 av företagen i denna kategori uttrycker en negativ eller mycket negativ framtidstro. Bland de 100 värst drabbade företagen är det endast sju som säger sig vara tvungna att avsluta verksamheten inom sex månader.

Efter den akuta krisen kommer en stabiliseringsfas, då många företag måste göra en omställning och anpassa sig till ett nytt läge och en ny situation. Detta gäller inte minst företagen i Jönköpings län. 

För att hitta tillbaka till marknaden och kunderna kommer många att behöva utveckla affärsmodellen och hitta nya vägar för att komma tillbaka till lönsamhet och en hållbar tillväxt. I denna situation har Almi en viktig roll att fylla och vi har anpassat våra erbjudanden så att de passar nuvarande situation. De kan även genomföras digitalt vid behov, säger Anna Benderius, vd på Almi Jönköping.

 

 

Om undersökningen
Undersökningen baseras på 1 000 intervjuer med personer i företagsledande ställning. Den visar hur små och medelstora företag har påverkats av coronakrisen och vilka åtgärder de vidtagit. Intervjuerna genomfördes via telefon i juni 2020 av Origo Group. Urvalet är små och medelstora företag med upp till 250 anställda och en omsättning överstigande 4 miljoner kr.

Till undersökningen >>

Små och medelstora företags hantering av coronakrisen
En undersökning av hur små och medelstora företag i Sverige hanterat coronakrisen


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.