2020-09-21 08:42Pressmeddelande

Stora skillnader i hur coronakrisen påverkat företag

Martin Åkesson, vd, Almi BlekingeMartin Åkesson, vd, Almi Blekinge

Färsk undersökning om coronakrisens effekter bland mindre företag:

 

 Pandemins effekter slår mycket olika mot små och medelstora företag i Blekinge. Omsättningen i närmare hälften av Sveriges små och medelstora företag har inte påverkats av coronakrisen medan var tionde företag har drabbats av en minskad omsättning på 50 procent eller mer. Det visar en undersökning som genomförts av Almi och Göteborgs Universitet bland 1000 små och medelstora företag i Sverige. - Vi ser en likartad bild också i Blekinge. Många företag har funnit nya former och utvecklat sin verksamhet medan andra har fått allvarliga problem främst i branscher som restaurang, handel och tillverkningsindustri. Vi har anpassade insatser utifrån företagets behov idag och framöver, säger Martin Åkesson, VD för Almi Blekinge.

 

Stora skillnader i hur coronakrisen påverkat företag

För att studera hur små och medelstora företag har påverkats och vilka åtgärder de vidtagit till följd av coronakrisen har 1000 slumpmässigt utvalda företagsledare intervjuats. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i hur coronakrisen har drabbat företag. Många, uppemot hälften, uppger att omsättningen inte påverkats eller till och med ökat, 37 procent uppger att omsättning minskat med upp till 50 procent och 10 procent uppger en minskad omsättning på över 50 procent.

 

Orsak är minskad efterfrågan

Företag med minskad omsättning uppger att den är efterfrågerelaterad. Nedgången beror i första hand på minskad efterfrågan från kunderna. Inte att omsättningen minskat på grund av problem med underleverantörer eller den egna produktionen och leveranserna.

 

Effektivare arbetsmetoder och bättre sammanhållning

Undersökningen visar att företagen har olika syn på krisen. Många företag kan se positiva effekter, till exempel uppger 18 procent att omsättningen har ökat. Andra positiva effekter är införande av effektivare arbetsmetoder som exempelvis videomöten och en förändrad företagskultur som ger en bättre sammanhållning. Samtidigt uppger så många som vartannat företag att de inte ser några positiva effekter alls av krisen. Och det är få som menar att de har sett möjligheter till innovation och utveckling av alternativa produkter och tjänster under coronakrisen. De åtgärder som företagen vidtagit varierar kraftig. De vanligaste åtgärderna är social distansering och striktare hygieniska riktlinjer. Den vanligaste åtgärden bland krisföretagen är permitteringar av personal.

 

Särskilda ledarskapskrav i krisbolagen

Något förvånande är att en stor andel av de hårdast drabbade företagen är passiva. Bland de 100 företag som har haft störst tapp i omsättningen har 31 inte vidtagit några åtgärder alls. Endast 44 av dessa företag har arbetat med fyra eller fler åtgärder. Bland krisföretagen anser 68 procent att situationen ställer särskilda krav på ledarskapet. Fler möten och en utökad vardaglig dialog i syfte att skapa mesta möjliga kommunikation med medarbetare utgör det främsta verktygen för att stödja medarbetarna.

 

Positiv framtidstro även i drabbade företag

De flesta företagen har en positiv framtidstro, 65 av de 100 värst drabbade företagen uttrycker en positiv eller mycket positiv framtidstro. Endast 12 av företagen i denna kategori uttrycker en negativ eller mycket negativ framtidstro. Bland de 100 värst drabbade företagen är det endast sju som säger sig vara tvungna att avsluta verksamheten inom sex månader.

 

Efter den akuta krisen kommer en stabiliseringsfas, då många företag måste göra en omställning och anpassa sig till ett nytt läge och en ny situation. För att hitta tillbaka till marknaden och kunderna kommer många att behöva utveckla affärsmodellen och hitta nya vägar för att komma tillbaka till lönsamhet och en hållbar tillväxt. I denna situation har Almi en viktig roll att fylla, säger Martin Åkesson, VD för Almi Blekinge.
 

Hur har Covid-19 påverkat företagens omsättning?

Ökad eller oförändrad omsättning: 48 %

Minskad omsättning upp till 50%:  37 %

Minskad omsättning mer än 50%:  10 %

Vet ej: 4 %

 

Om undersökningen

Undersökningen baseras på 1000 intervjuer med personer i företagsledande ställning. Den visar hur små och medelstora företag har påverkats av coronakrisen och vilka åtgärder de vidtagit. Intervjuerna genomfördes via telefon i juni 2020 av Origo Group. Urvalet är små och medelstora företag med upp till 250 anställda och en omsättning överstigande 4 miljoner kr.

 

Till undersökningen >> Små och medelstora företags hantering av coronakrisen

En undersökning av hur små och medelstora företag i Sverige hanterat coronakrisen

 

För ytterligare information kontakta:

Martin Åkesson, VD Almi Blekinge, tel 070 539 51 26

Liselott Wentzel, marknadskoordinator Almi Blekinge, tel 070 343 51 29

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070 314 34 34.

 

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Martin Åkesson
Vd, Almi Blekinge
Martin Åkesson