2019-12-09 06:00Pressmeddelande

Think BIG – företagsutveckling för utrikesfödda kvinnor i Norrbotten

I Sverige ska alla, oavsett etnisk bakgrund, ha samma förutsättningar att starta och driva företag. Almi Företagspartner drar nu igång ett tvåårigt program, ”Think BIG”- Business Intercultural Group, som går ut på att skapa förutsättningar för att fler utrikesfödda kvinnor ska utveckla sina företag i Norrbotten.

Målgruppen är utrikesfödda kvinnor som driver, äger eller har beslutmandat i små och medelstora företag i Norrbotten och har ambition och potential att växa och utveckla sitt företag och sig själv som företagsledare. Genom information och rådgivning ska utrikesfödda kvinnors företagande inspireras och stöttas så att de utvecklas och växer i omsättning och lönsamhet samt ökar kunskapen om hållbart företagande.

 

En rad aktiviteter runt om i länet kommer att genomföras, som riktar sig till dessa entreprenörer.

 

Projektet kommer att erbjuda affärsrådgivning, kompetenshöjande föreläsningar inom bl a ledarskap, finansieringsmöjligheter, hållbarhet och digitalisering. Dessutom planeras erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, information från företagsfrämjande aktörer, studiebesök och utformning av moderna och digitala verktyg inom finansiering och företagsekonomi.

- Det är viktigt att vi tar tillvara på alla entreprenörers kompetens som finns i vårt samhälle. Därför är jag extra glad att Almi Nord återigen driver projekt som syftar just till att öka tillgängligheten genom ett inkluderande sätt, att skapa en jämnare spelplan där alla som vill får samma möjligheter till tillväxt, att ta nästa steg i sin utvecklingsresa som ledare och företagare. Responsen från tidigare projekt har varit positiv. Tack vare min egen erfarenhet som tidigare företagare och utrikesfödd känner jag en tillhörighet gentemot projektets målgrupp och förstår hur viktiga dessa insatser är, säger Claudia Esberg, projektledare inom Almi Nord.

- Vi på Almi Nord vill hjälpa dessa entreprenörer att växa, öka sitt nätverk och öka förståelsen kring finansieringssystem och företagsekonomi. Ett mångkulturellt samhälle ger större möjlighet till tillväxt än ett monokulturellt samhälle, men för att den inneboende dynamiken som finns i ett flerkulturellt samhälle skall kunna frigöras krävs metoder för kommunikation. Vi avsätter också tid för att löpande ta del av företagens förutsättningar och anpassa verktyg och processer utifrån nya kunskaper och behov vi tar del av, så vi verkligen hittar rätt med vår insats till dessa kunder! avslutar Claudia.

Tillväxtverket delfinansierar programmet, som totalt omsluter drygt 2 MSEK.

 

För mer information, kontakta Claudia Esberg, projektledare på claudia.esberg@almi.se alt 0920-379 18

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Claudia Esberg
Claudia Esberg