2014-06-27 07:30Pressmeddelande

Tillväxtföretag har låg kunskap om finansieringsmöjligheter!

Många entreprenörer är dåligt förberedda på att finansiera sina företag och har inte tillräcklig kunskap om olika finansieringslösningar. Det visare en nyligen publicerad studie av kapitalförsörjningen hos unga svenska innovationsföretag – de företag som ofta lyfts fram som centrala i samhället vad gäller tillväxt och nya arbetstillfällen.

Den nyligen publicerade studien visar att den viktigaste finansieringskällan för svenska tillväxtföretag är grundarna själva och att finansieringen i tidiga skeden i stor utsträckning kommer från statliga aktörer. Jämfört med andra länder är finansiering från familj och vänner mycket begränsad och bankfinansiering förkommer inte i samma utsträckning.

Studien visar också att flertalet finansiärer fokuserar på de tidigaste företagsfaserna, inte bara kommersiella aktörer som affärsänglar och VC-företag, utan även de statliga institutionerna.

  • - En slående iakttagelse från denna studie är att tillgången till kapital tycks någorlunda god i företagens absolut tidigaste faser, medan bristen på finansiering är tydlig i något senare faser och speciellt så i expansionsfasen. Företag i startupfasen attraherar mest kapital i genomsnitt per företag, medan de investerade beloppen eller lånenivåerna till företag i de senare faserna sammantaget är lägre., säger Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm.

Studien visar att entreprenörer bör vara bättre förberedda när de finansierar sina bolag, t ex genom att utforma finansieringsplaner tidigt, skapa en bättre förståelse för olika typer av finansiering, vara beredda att investera tillsammans med externa finansiärer samt söka större belopp närbolagen väl förhandlar med investerare.

  • - Det är inte bara entreprenörerna som behöver bli bättre. Studien visar ett behov av bättre kommunikation från oss finansiärer till entreprenörer, där alla aktörer – Almi, banker, affärsänglar och VC-företag måste bli bättre på att nå ut till tillväxtföretagen, säger Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner.

Med utgångspunkt från att staten även framöver kommer att ha en framträdande roll vad gäller finansiering av unga innovationsbaserade företag, föreslår författarna till rapporten tre vägar framåt.

  • 1. För det första går det att anta att grundarnas kapitaltillskott fortsatt kommer utgöra en huvudsaklig finansieringskälla till det egna företaget. Initiativ som underlättar för privatpersoner att investera i företag, skattelättnader vid anställningar, etc., som redan implementerats eller diskuteras bör fortsätta och förbättras ytterligare.
  • 2. För det andra föreslår vi att antalet statliga institutioner, program och initiativ som tillhandahåller statlig eller regional finansiering i form av bidrag, lån eller riskkapital ses över och i viss mån konsolideras till ett färre antal.
  • 3. För det tredje ser vi ett behov av att bredda fokus för de statliga investeringarna till att inte endast allokeras till företags absolut tidigaste företagsfaser, utan även i större utsträckning tillgängliggöras för företag i något senare faser. Bättre tillgång till kapital även i expansionsfasen skulle snabba på företagens utveckling och därmed inte bara påverka företagen positivt utan även samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och fler jobb.
  • - Vad gäller policyrekommendationer är det viktigt att utgå från insikten att staten är den dominerande externa finansiären av dessa företag. Eftersom staten i Sverige
  • har en framträdande roll på många områden är resultatet i sig inte överraskande, men bör tas i beaktande vid utformning av finansieringsprogram för unga innovativa företag. Det vill säga, politiker och beslutsfattare bör utgå från den egna nationella kontexten snarare än att imitera strategier utformade för regioner såsom USA eller europeiska länder med andra förutsättningar., säger Anna Söderblom.

Om rapporten
Rapporten, som är framtagen av Näringspolitiskt forum vilket drivs av Entreprenörskapsforum, presenterar resultaten från en studie om kapitalförsörjningen av svenska innovativa startupföretag. Sammanlagt undersöks 113 företag samt årsdata för 212 företagsspecifika observationer gällande olika typer av finansiering. Rapporten är författad av Anna Söderblom och Mikael Samuelsson, båda ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Sources of capital for innovative startup firms.

Mer info
Anna Söderblom, ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, 070-940 90 01
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner 070-314 34 34

Rapporten kommer att diskuteras vid Almis seminarium i Almedalen den 1 juli kl 13.00. Följ seminariet på webb-sändning, www.almi.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.