2022-11-08 08:52Pressmeddelande

Trendbrott: Svårare att låna för företag i Västra Götaland

Sven Andersson, kreditchef Almi Väst.Sven Andersson, kreditchef Almi Väst.

Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Som en effekt ökar Almis utlåning i länet, eftersom Almi kompletterar bankernas utlåning och delar risk med dem. 

Ökad pessimism hos bankerna 
Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Just nu ser vi fortfarande en ganska stark konjunktur, samtidigt pekar de flesta parametrar åt fel håll, så det kommer troligen att bli tufft för många. Dock vet vi att vi har skickliga entreprenörer som är proaktiva och kreativa och har visat sig vara duktiga på att ställa om, säger Sven Andersson, kreditchef på Almi Väst.

Bankers utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar svarar en viss andel att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit tidiga med att se över sin likviditet och sina kostnader för att inte hamna i en ofördelaktig situation. De har inte väntat för länge och samtidigt varit transparenta med sin situation. Det är enklare än att komma för sent i ett akut läge. Det går att ta hjälp av Almi och våra verktyg för att simulera ekonomin två-tre år fram i tiden och se hur olika yttre faktorer kan påverka, säger Sven Andersson.

Almis utlåning förväntas öka
Det finns en förväntan hos Almi i Västra Götaland om att den egna utlåningen kommer att öka.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Därför är det troligt att vår utlåning kommer att fortsätta ligga på en hög nivå eller kanske till och med öka. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, där vårt gröna lån nu utgör en fjärdedel av den totala volymen på den nya utlåningen, säger Sven Andersson.

Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit allt mer efterfrågat i Västra Götaland. Många företag ser att hållbarhetssatsningar gör dem mer attraktiva som arbetsgivare och blir en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Företag där hållbarhet genomsyrar hela affärsmodellen blir mer konkurrenskraftiga och därmed mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Sven Andersson. 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn   

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet, eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

För ytterligare information kontakta:
Sven Andersson, kreditchef, Almi Väst
sven.andersson@almi.se, 070-874 12 06

Sohana Josefsson, HR, marknad & kommunikationsdirektör, Almi
sohana.josefsson@almi.se, 072-200 39 24 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Susanne Spicar
Presskontakt, Almi Väst
Susanne Spicar