2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Tro på en stark konjunktur för mindre företag i Dalarna

Anna Rosengren VD Almi GävleDalaAnna Rosengren VD Almi GävleDala

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland
100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

- För Dalarnas del tror jag att vi kommer se en positiv utveckling i takt med att allt fler vaccineras. Besöksnäringen och restaurangbranschen har haft det väldigt tufft, men folk har ett uppdämt behov av att resa och äta ute som förhoppningsvis snart kan få utlopp. Vintersportanläggningarna i länet har gått bra tack vare att de besöksmålen har kunnat hålla öppet, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet av mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

- Almis utlåning i Dalarna har varit betydligt högre under förra året än tidigare år. Men om vi jämför inledningen av 2021 med de första månaderna år 2020, innan pandemin slog till, så är utlåningsgraden i stort sett likartad. Vi ser att många av krediterna nu går till investeringar och förhoppningen är att se mer investeringsbenägenhet hos företagen även framåt. Det finns en stark framtidstro och vilja att satsa, säger Anna Rosengren.

 

Tillverkningsindustrin utmanades

Tidigt i pandemin drabbades tillverkningsindustrin av höga leveranskostnader och långa ledtider.

- De fick snabbt arbeta med att säkra upp leverantörskedjor och värdekedjor, på grund av osäkerhet i världshandelsläget. Det var dock en situation som löste sig relativt snabbt. Även om läget har varit osäkert så har många företag haft ett uppsving, säger Anna Rosengren.

 

Generationsskiften blir viktiga framöver

Dalarna är ett län med förhållandevis ålderstigen befolkning, särskilt bland företagarna. Generationsväxlingsfrågan är därför något som Anna Rosengren lyfter fram.

- Under pandemin har vi ersatt fysiska seminarier med digitala träffar. Det har gett en möjlighet att delta i mötet anonymt, vilket har passat företagare som står inför ett ägar- eller generationsskifte. Anonymiteten har gort att fler vill delta och det är viktigt eftersom generationsväxlingsfrågan är en framtidsfråga. Vi måste hitta kreativa sätt att öka kunskapen hos företagarna i länet och informera dem om hur de kan skifta ägandet på ett framgångsrikt sätt, säger Anna Rosengren.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8­­–24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:
Anna Rosengren, vd Almi Företagspartner GävleDala AB, tel 072-508 88 64.
Lina Renberg, Kommunikation, Almi Företagspartner GävleDala AB, tel 072-508 88 65.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren