2021-10-14 05:45Pressmeddelande

Utlåningen till företagen i Kronoberg utvecklas i takt med riket

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. I Kronoberg är utlåningen hos Almi i linje med hur det var innan pandemin.

 

Bankernas utlåning i riket ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv, då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg- och anläggning. 

Företagen i Kronoberg har varit ganska välfinansierade, och det kan vara en anledning till att vår utlåning hos Almi inte har ökat under det senaste kvartalet. En annan anledning kan vara att man avvaktar med investeringar. Samtidigt har vi exempel där investeringsviljan är stor, säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

Konjunkturutvecklingen är förhållandevis god och vi bedömer att det kommer att hålla i sig. Det finns en försiktig optimism där materialpriser och andra makroekonomiska faktorer kan påverka hur det går. Under första halvåret har materialbristen varit påtaglig och orderböckerna fulla, men företagen har haft svårt att leverera på grund av materialtillgången, säger Mats Lundmark.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio bankkontor svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

Hållbarhetsfrågorna är viktiga för företagens utveckling. Att arbeta med hållbarhet gör företagen mer attraktiva för talanger och innebär både möjligheter till besparingar och vinster. Vi möter upp företagens behov av att utveckla sitt hållbarhetsarbete med olika hjälpmedel och vi har bland annat lanserat ett grönt lån som gör det lättare för företag att se affärsmöjligheter i att ställa om, säger Mats Lundmark.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg, tel 070-229 79 55

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

 

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark