2020-11-06 08:29Pressmeddelande

Var tionde företag i Kronoberg har styrelseledamöter med utländsk bakgrund

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

Sedan 2013 har Almi kartlagt hur styrelserepresentationen ser ut i cirka 100 000 bolag utifrån data om fördelningen mellan kvinnor och män. Nu har Almi för första gången tagit fram statistik när det gäller utländsk bakgrund. – Av företagen i Kronoberg har 10 procent minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund och tre procent har en person med utländsk bakgrund på vd-posten, säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi vet att ju mer strategiskt ett företag arbetar, desto större möjligheter att det utvecklas. Där är aktiva styrelser med mångfald, oavsett om det handlar om kön, utländsk bakgrund eller ålder, central säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

De företag som ingår i undersökningen omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda, cirka 1800 företag i Kronoberg. Av dessa har 1025 företag mer än en ordinarie styrelseledamot. Av dem har tio procent minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. På vd-posten finns en person med utländsk bakgrund i tre procent av företagen.

Vi vet sedan tidigare att styrelsens sammansättning påverkar valet av vd. Denna undersökning visar tydligt att sannolikheten för att tillsätta en vd med utländsk bakgrund ökar med antalet styrelseledamöter som har utländsk bakgrund. Här finns även en tydlig koppling till vår styrelsekartläggning avseende kvinnor, säger Mats Lundmark.

Den stora utmaningen är att bara hälften av de nästan 100 000 kartlagda företagen har två eller fler ledamöter menar Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland som är ansvarig för kartläggningen. Hon ser det som en outnyttjad potential. Kunskapen om hur det ser ut gör det möjligt för Almi att ha ytterligare fokus på sitt uppdrag – att vara Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Att coacha företagare att se över sitt styrelsearbete är en viktig pusselbit och Almi ser ett ökande intresse från företagen.

Människor med olika bakgrund och erfarenhet har med sig kunskap som bidrar till vidare perspektiv och bättre beslutsunderlag i strategiska frågor. Är vi olika förbereder vi oss dessutom bättre och vet att det krävs ansträngning för att nå enighet i en fråga säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Fakta

  • Statistiken är beställd av SCB. Population och data hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Bolagsverkets styrelsedata. Uppgifter har också hämtats från undersökningen Företagens ekonomi (FEK).
  • Den fördjupade statistiken omfattar 50 934 bolag som har minst fem miljoner i omsättning, och/eller minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • Enligt SCB:s definition är en person med utländsk bakgrund: utrikes född eller inrikes född med utländska föräldrar.

Hela kartläggningen finns här

https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggningutlandskbakgrund

 

För mer information kontakta:

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg, 070-229 79 55Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark