2019-02-15 15:28Pressmeddelande

Almi bokslutskommuniké 2018

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under 2018.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 861 (1 147) lån om totalt 470 (594) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Antalet utbetalda lån under året uppgår till 3 461 (4 546) lån om totalt 1 700 (2 335) miljoner kronor. Minskningen är ett resultat av Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning.
  • Lånestocken per 31 december 2018 uppgick till 5 033 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 84 (50) miljoner kronor i 39 (23) befintliga och 18 (13) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under verksamhetsåret har Almi investerat totalt 226 (181) miljoner kronor i 119 (104) befintliga och 44 (51) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 345 (351) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 838 (779) miljoner kronor per 31 december 2018.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet avslutades närmare 4 000 rådgivningsinsatser varav omkring 1 400 påbörjats redan under tidigare verksamhetsår.
  • Under hela 2018 avslutades drygt 9 000 rådgivningsinsatser varav omkring 3 800 påbörjats under tidigare verksamhetsår.

 

Verksamheten 2018

Almi kompletterar den privata marknaden genom att erbjuda marknadskompletterande lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag över hela landet.

Under året har Almi genomfört ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för den nya strategi som fastställts för koncernen. Målet är att öka insatserna till företag med tillväxtpotential och därmed bättre bidra till ökad hållbar tillväxt i svenska små och medelstora företag.

För att nå tillväxtbolag över hela landet har Almis interna organisation förändrats, ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt har införts och insatser för att ytterligare stärka kompetensen hos ledare och rådgivare  har genomförts.

Nya affärsutvecklingstjänster, främst anpassade till företag som växer eller har potential att växa, lanserades under tredje kvartalet. Tjänsterna har tagits emot positivt av Almis kundföretag och antalet påbörjade leveranser ökade under fjärde kvartalet.

Almis nyutlåning har under året minskat till följd av åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning och anpassning till en långsiktigt stabil utlåningsnivå.

Som ett komplement till utbudet av lån kan Almi även ställa ut garantier. Under året utgjorde garantier närmare 8 procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Ett nytt avtal har tecknats med Europeiska investerings fonden (EIF). Avtalet ger Almi rätt att utge mikrolån under garantin upp till en volym om 800 miljoner kronor inom 30 månader från det att avtalet trätt i kraft. Detta innebär förbättrade möjligheter att finansiera företag i behov av krediter upp till 200 000 kronor. 

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlåning till exporterande företag. Ett samarbete har etablerats mellan Almi och Exportkreditnämnden (EKN) i syfte att tillsammans erbjuda små och medelstora företag en finansieringslösning bestående av en kombination av lån och exportgarantier. Under året har de första gemensamma affärerna genomförts.

Under året beviljades lån om 378 miljoner kronor till exporterande företag, vilket motsvarar drygt 20 procent av den totala nyutlåningen. 

Almis utlåningskapacitet har successivt stärkts under året och insatser har genomförts för att öka kännedomen om Almis lån. Som ett resultat av detta ökade nyutlåningstakten under fjärde kvartalet.

Investeringstakten inom Almi Invest har varit fortsatt hög under det sista kvartalet. I slutet av 2017 restes den nya fonden, Almi Invest Greentech, som med ett fondkapital om 650 miljoner kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande. Under 2018 har tre nyinvesteringar genomförts i den nya fonden, bland annat i solcells-bolaget Epishine, i Altered som utvecklar lösningar för vattenbesparing samt i vågkraftbolaget CorPower Ocean.

Arbetet med avyttring av existerande innehav pågår kontinuerligt. Antalet hel- och delexits ligger fortsatt på en hög nivå. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 345 portföljbolag, vilket är sex färre än under samma period föregående år.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 118 miljoner kronor d v s nästan en halvering jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen är att det under 2017 gjordes ett flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom riskkapital-verksamheten.

Hela bokslutskommunikén 2018 »

 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.