2021-02-15 16:40Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - Bokslutskommuniké 2020

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har påverkats väsentligt av pågående pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 305 (854) lån om totalt 710 (524) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Antalet utbetalda lån under året uppgick till 5 872 (3 339) lån om totalt 3 166  (1 975) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 31 december 2020 uppgick till 6 046 miljoner kronor jämfört med 4 752 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 700 (3 600) rådgivningsinsatser och under verksamhetsåret omkring 11 500 (10 500). 

Riskkapital

  • Investeringsvolymen inom Almi Invest har ökat. Almi investerade totalt 111 (72) miljoner kronor i 29 (20) befintliga och 17 (9) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under räkenskapsåret har Almi investerat totalt 316 (249) miljoner kronor i 130 (95) befintliga och 45 (46) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid årets utgång 354 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 1 071 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Verksamheten 2020

Det är ett mycket speciellt år vi nu lägger bakom oss. Ett år som vi inte kunde föreställa oss att vi skulle behöva uppleva. Det är ett år som vi för alltid kommer minnas av många anledningar. Hur Almi hanterat denna kris kan inte förklaras på annat sätt än med en snabb omställning, lösningsorienterat och ett stort engagemang. Som nyligen tillträdd vd känner jag mig stolt över att nu få fortsätta att leda denna verksamhet framåt.

Det har varit ett tufft år för många företag och det är i en sådan situation som Almis roll blir extra viktig. Men det finns också många företag som gynnats av situationen och även då har Almi en viktig roll att fylla. Att behovet av Almis tjänster varit stort under året syns tydligt av volymerna som ökat kraftigt under året inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Så här långt kan vi konstatera att pandemins påverkan på de små och medelstora företagen varierar stort. En undersökning som Almi låtit göra visar att närmare sex av tio företagare uppger att deras företag påverkats negativt av pandemin. Samtidigt uppger två av tio att deras företag har påverkats positivt.

Finansiell utveckling

Almi-koncernen redovisar för verksamhetsåret 2020 ett något förbättrat resultat och kassaflöde. Bakom den relativt blygsamma förändringen ligger ökningar av intäkter och ett förbättrat resultat från riskkapitalverksamheten vilket delvis motverkas av ökade kostnader och kreditförluster.

Det positiva resultatet under fjärde kvartalet är hänförligt i sin helhet till realisationsvinster i samband med avyttring av portföljbolag inom riskkapitalverksamheten.

På grund av den pågåenden pandemin och därmed utökade risker för många av våra kundföretag, har Almi under året gjort större reserveringar för befarade kreditförluster än normalt, främst avseende de utestående brygglånen.

Utveckling under året

Pandemins påverkan medförde att utlåningen under 2020 nådde höga nivåer samtidigt som antalet amorterings-uppskov ökade kraftigt i befintlig kundstock. Almis kreditgivning är ansvarsfull och sund. Det innebär att rådgivarna bedömer om krediten matchar kundens behov och uthålliga återbetalningsförmåga. I stor utsträckning har detta under pandemin skett med stöd av Almis affärsutvecklingstjänster där krisens förväntade effekter på företagens framtida kassaflöde och resultat tydliggjorts genom simulering.

Under andra halvåret stabiliserades läget något och nyutlåningen återgick till mer normala nivåer samtidigt som andelen amorteringsuppskov minskade.

Även behovet av marknadskompletterande riskkapital ökade under året i takt med att aktivitetsnivån hos privata investerare minskade. En tät dialog med befintliga portföljbolag har prioriterats för att säkerställa deras överlevnad och fortsatta utveckling.

Kapitaltillskott för en växande affär

Efter kapitalförstärkning i form av aktieägartillskott om totalt 3,35 miljarder kronor efter riksdagens beslut i juni är Almi-koncernen väl kapitaliserad med goda möjligheter att leverera marknadskompletterande kapitalförsörjning till små och medelstora företag. Både lånestock och antalet förvaltade portföljbolag har ökat. Kundtillströmningen var som störst under andra kvartalet och har tidvis krävt både större organisation och snabba insatser för automatisering av kundprocessen. Att snabbt och effektivt växa vår verksamhet i tider av distansarbete och digitala möten visade sig fungera oväntat bra för både kunder och medarbetare.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Rörelsens intäkter

1 107

1 016

1 072

1 061

958

Rörelseresultat

29

25

45

229

11

Rörelsemarginal, procent

2,6

2,5

4,2

21,6

1,1

Resultat efter finansiella poster

82

74

118

241

137

Balansomslutning

12 493

8 895

8 601

8 509

8 170

Årets kassaflöde

97

88

-165

227

-226

Soliditet, procent

88,7

86,0

88,1

87,6

88,3

Medelantal anställda

514

495

490

487

477

Utbetalda lån, belopp

3 166

1 975

1 700

2 335

2 953

Investerat riskkapital, belopp

316

249

226

181

172

Hela bokslutskommunikén»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Britta Burreau, vd och koncernchef, 070-332 96 75 britta.burreau@almi.se 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.