2019-04-26 14:12Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-mars 2019

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 903 (923) lån om totalt 466 (430) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2019 uppgick till 4 934 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

    Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 32 (35) miljoner kronor i 30 (33) befintliga och 9 (4) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade 341 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde på 853 miljoner kronor per 31 mars 2019 jämfört med 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 838 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

    Affärsutveckling

  • Almi har under perioden slutfört närmare 2 400 (1 100) rådgivningsinsatser.

Verksamheten januari - mars

Under 2018 genomförde Almi ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för den nya strategi som fastställts för koncernen. Målet är att öka insatserna i företag med tillväxtpotential och därmed bättre bidra till ökad hållbar tillväxt i svenska små och medelstora företag. I samband med det har ett mer marknadsnära arbetssätt införts och tjänsteutbudet har förändrats.

Samtliga affärsutvecklingstjänster har setts över och nya tjänster, främst anpassade till företag som växer eller har potential att växa, har tagits fram och successivt introducerats.

Tjänsterna har tagits emot positivt och vi ser att det finns en god efterfrågan bland företagen. Under första kvartalet påbörjades över 3 000 affärsutvecklingsinsatser i små och medelstora företag och antalet slutförda insatser mer än fördubblades jämfört med föregående år. 91 procent av kunderna som tagit del av de nya tjänsterna uppgav vid senaste mätningen att de skulle kunna rekommendera Almi till andra företag.

Även nyutlåningen ökade under årets första kvartal. Utlåningsvolymen är 8 procent högre än under samma period förra året och inflödet av kreditpropåer tyder på att utlåningen kommer att öka ytterligare under året.

Almis utlåningskapacitet har fortsatt att stärkas under första kvartalet vilket gjort det möjligt att införa en ny generation av Tillväxtlånet för att därigenom möta behoven hos företag med innovativa affärsidéer. Låneformen kompletterar tydligt utbudet på den privata marknaden. Tillväxtlånet bygger på ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin och riktas till små- och medelstora företag. Avtalet innebär att EIF täcker 50 procent av Almis kreditförluster inom en utlåningsram om  1,8 miljarder kronor, med en option om upp till 2,4 miljarder kronor. Tack vare garantin  från EIF kan Almi erbjuda mer förmånliga villkor, vilket ökar sannolikheten för en positv utveckling av kundföretagen.

Inflödet av investeringspropåer till Almi Invest ligger på samma nivå som föregående år och det är fortsatt ICT-segmentet som är dominerande, inte minst i storstadsregionerna. Investeringstakten var också relativt konstant jämfört med samma period föregående år, dock med en ökad andel nyinvesteringar.

Exitaktiviteten har varit fortsatt hög men transaktionsbeloppen har samtidigt varit relativt små. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 341 portföljbolag, vilket är fyra färre än vid årsskiftet.

Under inledningen av april genomfördes en positiv delexit i I-tech, ett Göteborgsföretag som utvecklar och säljer en organisk och metallfri substans som effektivt och hållbart förhindrar påväxt på fartygsskrov. Bolaget noterades 2018 och har ett marknadsvärde på ca 700 Mkr. Almi Invest sålde knappt halva sitt innehav, motsvarande 7 procent av bolaget, och erhöll en likvid på drygt 50 miljoner kronor.

Almi följer årligen upp utvecklingen hos de företag som tagit del av Almi tjänster. Statistiska Centralbyrån (SCB) mäter utvecklingen av omsättning, förädlingsvärde, antal anställda samt överlevnad hos kund- och portföljföretag tre år efter Almis insats. Utvecklingen hos företagen jämförs med en av SCB framtagen kontrollgrupp. Årets undersökning avser företag där Almi gjorde insatser under 2014. Resultatet visar att omsättningen, bland företag som fortfarande var aktiva 2017,  ökade med i genomnitt 33 procent jämfört med kontrollgruppens 24 procent. Antalet anställda ökade under samma period med 16 procent eller drygt 8 000 personer jämfört med kontrollgruppen som ökade med 7 procent eller närmare 4 000 personer.

Ett annat viktigt mål för Almi är att bidra till hållbar tillväxt i företag som drivs av kvinnor och av personer med utländsk bakgrund. Under kvartalet har Almi fortsatt driva projektet Snabbspår för nyanlända. Projektet syftar till att förbättra de individuella förutsättningarna hos nyanlända som vill starta och driva företag. Sammanlagt ca 700 personer har under perioden deltagit i aktiviteterna.    

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 13 miljoner kronor, d v s nästan en halvering jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen till det försämrade resultatet är att anslagen till verksamheten minskade med 14 miljoner kronor.

Hela delårsrapporten»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Om Almi Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.