2019-10-29 11:59Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2019

 

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 737 (670) lån om totalt 487 (341) miljoner kronor under tredje kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 2 482 (2 401) lån om totalt 1 448 (1 230) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2019 uppgick till 4 809 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 1 800 (2 000) rådgivningsinsatser och under delårsperioden drygt   6 900 (5 300).

 

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 69 (53) miljoner kronor i 15 (15) befintliga och 12 (5) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 177 (142) miljoner kronor i 75 (80) befintliga och 37 (26) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 344 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 863 miljoner kronor jämfört med 345 portföljbolag och innehav i 7 riskkapitalbolag till ett värde om 815 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Verksamheten januari - september

Efter det strategiska utvecklingsarbete som genomfördes under 2018 ser vi en god efterfrågan på Almis olika erbjudanden bland företagen. Målet är att öka insatserna och ytterligare höja kvaliteten i kundleveranserna och därigenom bättre bidra till  hållbar tillväxt i svenska små och medelstora företag.

Tjänsteutbudet inom Almis affärsutveckling har setts över och anpassats till företag med potential att utvecklas och växa. Som exempel kan nämnas det nya kunderbjudandet ”Din affär” som bygger på en kombination av Almis finansierings- och affärsutvecklingstjänster och som erbjuder en möjlighet att simulera hur företaget kan agera för att stärka sin framtida lönsamhet. Efterfrågan på tjänsten har varit stor och närmare 900 leveranser har genomförts under året.

De nya tjänsterna lanserades vid årsskiftet 2018/2019 och har tagits emot positivt. Almis kundundersökning avseende tredje kvartalet visar att 94 procent av kunderna skulle kunna rekommendera Almi till andra företag.

Under delårsperioden genomfördes drygt 6 900 affärsutvecklingsinsatser i små och medelstora företag, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år.

Med förbättrad likviditet och stärkt utlåningskapacitet har Almi introducerat en ny generation tillväxtlån för att möta finansieringsbehoven hos företag med innovativa affärsidéer. Tillväxtlånet bygger på ett garanti-avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och innebär att Almi kan erbjuda mer förmånliga villkor, vilket ger Almi förutsättningar att finansiera företag i mer riskfyllda skeden.

Utlåningsvolymen under delårsperioden har ökat med 15 procent jämfört med samma period förra året. Antalet beviljade krediter under tredje kvartalet tyder på en fortsatt positiv utveckling under året och förstärks ytterligare av en god efterfrågan på tillväxtlån.

Inflödet av investeringspropåer till riskkapitalverksamheten i Almi Invest var högt även under tredje kvartalet och det är fortsatt ICT-segmentet som är dominerande, inte minst i storstadsregionerna.

Investeringsvolymen är högre än under föregående år. Delvis är ökningen ett resultat av att Almi Invests greentech-fond genomfört flera investeringar under kvartalet, bland annat inom cirkulär ekonomi och satellit-teknologi för att optimera skördar och samtidigt minska övergödning och utsläpp inom jordbruk. 

Exitaktiviteten under delårsperioden har varit fortsatt hög men med relativt små transaktionsbelopp. Efter nyinvesteringar och försäljningar förvaltade Almi 344 portföljbolag vid utgången av delårsperioden.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 83 miljoner kronor, vilket är 31 Mkr lägre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det försämrade resultatet är att anslagen till verksamheten minskade med 37 miljoner kronor.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr

jan-sep 2019

2018

2017

2016

2015

2014

Rörelsens intäkter

754

1 072

1 061

958

871

1 074

Rörelseresultat

79

45

229

11

0

35

Rörelsemarginal, procent

10,5

4,2

21,6

1,1

0,0

3,2

Resultat efter finansiella poster

83

118

241

137

139

120

Balansomslutning

8 769

8 601

8 509

8 170

7 929

7 803

Periodens kassaflöde

-11

-165

227

-226

-57

-320

Soliditet, procent

87,3

88,1

87,6

88,3

89,3

88,9

Medelantal anställda

498

490

487

477

470

475

Utbetalda lån, belopp

1 448

1 700

2 335

2 953

2 542

2 017

Investerat riskkapital, belopp

177

226

181

172

208

211

 

Hela delårsrapporten»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.