2020-04-27 13:30Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-mars 2020

Delårsrapport januari-mars 2020

Företagspartner

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 911 (876) lån om totalt 530 (466) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2020 uppgick till 4 703 miljoner kronor jämfört med 4 752 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 700 (2 400) rådgivningsinsatser.

 

Invest

  • Almi investerade totalt 71 (32) miljoner kronor i 42 (30) befintliga och 9 (9) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 336 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 915 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Verksamheten januari - mars

Förutsättningarna att driva företag i Sverige förändrades radikalt i samband med utbrottet av pandemin covid-19. Vikande intäkter har på kort tid gjort att många små och medelstora företag har hamnat i en svår ekonomisk situation. För att förhindra att livskraftiga företag slås ut är det centralt att kapitalförsörjningen fortsätter att fungera. Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när tillgången på privat kapital minskar, t ex under en lågkonjunktur, finanskris eller en pandemi som denna.   

Som ett led i detta har regeringen i vårändringsbudgeten 2020 föreslagit riksdagen en förstärkning av Almis lånefond med tre miljarder kronor. Detta kapitaltillskott har gjort det möjligt för Almi att ta fram en låneform som är anpassad till behovet av att överbrygga de akuta svårigheter som uppstått i många företag. Det nya brygglånet erbjuder möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas till den fas som företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Företaget ges också möjlighet att simulera de effekter krisen har på företagets kassaflöde, resultat- och balansräkning med hjälp av Almis affärsutvecklingstjänster.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att rådgivaren bedömer att krediten matchar kundens behov och framtida återbetalningsförmåga. Centralt är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen. Det nya lånet lanserades de sista dagarna i mars månad och inflödet av lånepropåer i Almis e-tjänst har sedan dess legat på rekordnivåer. Samtidigt har antalet amorteringsuppskov bland företag i befintlig kundstock ökat kraftigt under mars månad. Nyutlåningen ökade dock endast marginellt under första kvartalet. Effekten av den kraftigt ökade efterfrågan på Almis lån kommer istället att få fullt genomslag på antal lån och lånevolym under det andra kvartalet 2020.

Även Almi Invests portföljbolag påverkas negativt av pandemin då den osäkra marknadssituationen innebär en utmaning för portföljbolagen att hitta nya finansiärer. Möjligheterna att såväl börsnotera som sälja bolag har också påverkats kraftigt av det nya marknadsläget. Merparten av de processer som var igång har satts i vänteläge, vilket kommer påverka antalet noteringar och exitnivåer under året.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.