2020-08-14 12:25Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-juni 2020

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har under andra kvartalet påverkats väsentlig av utbrottet av pandemin covid-19 både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 953 (869) lån om totalt 1 121 (497) miljoner kronor under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 2 864 (1 745) lån om totalt 1 652 (963) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2020 uppgick till 5 442 miljoner kronor jämfört med 4 852 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 100 (3 000) rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 5 800 (5 400). 

 

Riskkapital

  • Almi investerade totalt 81 (76) miljoner kronor i 41 (31) befintliga och 8 (16) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 152 (109) miljoner kronor i 83 (60) befintliga och 17 (24) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 340 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 915 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Verksamheten januari - juni

Förutsättningarna att driva företag i Sverige förändrades radikalt i samband med utbrottet av pandemin covid-19. Vikande intäkter gjorde att många små och medelstora företag snabbt hamnade i en svår ekonomisk situation. För att förhindra att livskraftiga företag slås ut är det centralt att kapitalförsörjningen fortsätter att fungera.

Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när tillgången på privat kapital minskar, t ex under en lågkonjunktur, finanskris eller en pandemi som denna.   

Efter beslut i riksdagen har Almi i slutet av juni erhållit ett kapitaltillskott som förstärkning av lånefonden med närmare 3 miljarder kronor samt ytterligare 400 miljoner kronor för att öka Almi Invests kapacitet att investera i innovativa tillväxtbolag. För att täcka ökade kostnader i verksamheten under året har även  driftsanslaget till Almi höjts.   

Kapitaltillskottet har gjort det möjligt för Almi att ta fram en låneform som anpassats till behovet av att överbrygga de akuta svårigheter som uppstått i många företag. Det nya brygglånet erbjuder möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Företagen ges också möjlighet att simulera de effekter krisen har på företagets kassaflöde, resultat- och balansräkning med hjälp av Almis affärsutvecklingstjänster.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att våra rådgivare bedömer att krediten matchar kundens behov och framtida återbetalningsförmåga. Centralt är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Det nya lånet lanserades de sista dagarna i mars månad och inflödet av lånepropåer i Almis e-tjänst nådde snabbt rekordnivåer. Samtidigt ökade antalet amorteringsuppskov bland företag i befintlig kundstock kraftigt.

För att hantera den stora mängden kreditprövningar har vi digitaliserat en betydande del av Almis kreditprocess samt automatiserat och effektiviserat delar av kundinformationshanteringen. Låneverksamheten har förstärkts med fler rådgivare, såväl internt från Almis affärsutveckling som genom tillfälliga externa resurser. Även bemanningen inom centrala funktioner som låneadministration och obeståndshantering har ökat och en ny enhet för kundkännedomsprocessen har etablerats för att effektivt säkerställa en god kundkännedom.

Åtgärderna har ökat Almis förmåga att hantera de ökade volymerna. Såväl utlåningsvolym som antalet utbetalade lån mer än fördubblades under andra kvartalet. Det nya brygglånet står för en betydande del av ökningen, men även Almis övriga låneprodukter har efterfrågats i ökad utsträckning.

Även behovet av marknadskompletterande riskkapital har ökat i takt med att privata investerare minskat sin aktivitetsnivå. Kapitaltillskottet gör det möjligt för Almi Invest att öka investeringstakten. Almi Invest kan också ta en större andel av investeringarna än tidgare efter att kravet på privat medfinansiering har ändrats vilket innebär att det belopp som investeras får uppgå till högst 70 (50) % av det totala investeringsbeloppet.

Investeringsaktiviteten har under året varit väsentligt högre än under motsvarande period föregående år. Det är främst följdinvesteringar i befintliga innehav som ökat vilket är en direkt följd av det osäkra marknadsläget. Ett stort antal av portföljbolagen har genomfört eller är på väg att genomföra kapitalanskaffningar för att säkerställa finansiering för sin fortsatta utveckling. En del av dessa var planerade sedan tidigare medan andra har föranletts av effekterna av pandemin. 

Den kris som pandemin orsakar bedöms få en kraftig påverkan på Almis resultat under flera års tid. Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till -39 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor lägre än föregående år. De huvudsakliga förklaringarna till det försämrade resultatet är ökade reserveringar för befarade kreditförluster samt ett försämrat resultat från riskkapitalverksamheten.

Effekterna av den nya pandemin innebär en stor utmaning för kunder och portföljbolag – och för Almi. Vår verksamhet och våra rådgivare har aldrig varit viktigare för företagen än nu. Detta motiverar oss att göra vårt allra bästa.

 

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr

jan-jun 2020

2019

2018

2017

2016

2015

Rörelsens intäkter

561

1 016

1 072

1 061

958

871

Rörelseresultat

-80

25

45

229

11

0

Rörelsemarginal, procent

-14,2

2,5

4,2

21,6

1,1

0,0

Resultat efter finansiella poster

-39

74

118

241

137

139

Balansomslutning

12 232

8 895

8 601

8 509

8 170

7 929

Periodens kassaflöde

3 107

88

-165

227

-226

-57

Soliditet, procent

89,6

86,0

88,1

87,6

88,3

89,3

Medelantal anställda

514

495

490

487

477

470

Utbetalda lån, belopp

1 652

1 975

1 700

2 335

2 953

2 542

Investerat riskkapital, belopp

152

249

226

181

172

208

 

 

Delårsbokslut»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.