2021-03-19 06:30Pressmeddelande

Almi tecknar avtal om EU-garantier för att stödja svenska små och medelstora företag

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Almi har undertecknat två garantiavtal inom ramen för "Europeiska garantifonden (EGF)" – en del av EU:s räddningspaket på 540 miljarder euro – för att möjliggöra ökad utlåning till svenska små och medelstora företag med hållbar tillväxtpotential.

De två garantiavtalen gör det möjligt för Almi att tillhandahålla EU-garanterade lån på upp till 2,85 miljarder kronor för att stärka och stimulera små och medelstora företag i deras utveckling och hållbara tillväxt i och ur den pågående krisen. Garantierna innebär att Almi kan öka tillgången på finansiering för företag i Sverige. Detta är viktigt för företag i tidiga faser som har svårt att få tillgång till finansiering för hållbara och livskraftiga affärsidéer på grund av den högre risken, men även för mer etablerade bolag som vill skala upp sin verksamhet.  

"Detta är ännu ett exempel på hur europeisk finansiering hjälper småföretag ur pandemin." säger EIF:s verkställande direktör Alain Godard. ”Fonden är ett konkret resultat av ett europeiskt samarbete och vi är glada över att kunna bygga vidare på vår långvariga relation med Almi för att stödja små och medelstora företag i Sverige i dessa tuffa tider. Europa fungerar bäst när det fungerar tillsammans, och genom den europeiska garantifonden är EIF hedrad över att vara en del av detta samarbete."

"Fondens garantiavtal bidrar till att säkerställa finansiering från Almi till små och medelstora företag i Sverige under pandemin och i omstartsfasen. Almi sätter stort värde på det konstruktiva samarbetet med EIF och vårt gemensamma mål att stödja små och medelstora företag på deras hållbara tillväxt- och utvecklingsresa." säger Sara Brandt, chef affärsområde Företagspartner på Almi.

Tidigare har Almi och EIF samarbetat inom EU-program som EaSI och InnovFin för att ställa över 265 miljoner euro till förfogande till innovativa små och medelstora företag samt nästan 138 miljoner euro till svenska mikroföretag. För att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin kommer Almi nu att använda EGF garantier för att fortsatt stödja små och medelstora företag i Sverige.

Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbankens grupp. Dess centrala uppdrag är att stödja Europas mikroföretag, små och medelstora företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt riktar sig till detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som har ambitionen att utvecklas och växa hållbart. Almi arbetar med företag i tidiga skeden med tillväxtpotential och etablerade företag som vill skala upp och expandera. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Europeiska garantifonden inrättades av EIB-gruppen med bidrag från Sverige och andra EU-medlemsstater för att skydda företag som drabbats av covid-19-krisen. Genom att använda nästan 25 miljarder euro i garantier gör fonden det möjligt för EIB och EIF att snabbt ställa lån, garantier, värdepapper med bakomliggande tillgångar, eget kapital och andra finansiella instrument till förfogande för främst små och medelstora företag. Fonden är en del av EU:s återhämtningspaket som syftar till att tillhandahålla totalt 540 miljarder euro för att stimulera de delar av EU:s ekonomi som har drabbats hårdast.

För ytterligare information kontakta:
EIB-gruppen: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org
Almi: Lars Mårdbrant, 070-3143434, lars.mardbrant@almi.se


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.