2023-04-28 15:48Pressmeddelande

Almis delårsrapport Q1 2023

delårsrapport

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - mars 2023

Sammanfattning första kvartalet 2023
(Jämfört med första kvartalet 2022)

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 755 (803) lån om totalt 590 (580) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 39 (28) styck och 105 (47) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 66 (66) miljoner kronor i 31 (37) befintliga och 7 (9) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 2 (5) portföljbolag till ett värde av 20 (16) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 3 817 (3 594) insatser varav 1 994 (585) avsåg erbjudandegruppen Hållbar utveckling.
Ökande volymer för Almis gröna erbjudanden i utmanande konjunkturläge

Utsikterna för den svenska ekonomin för 2023 är tämligen dystra, vilket bland annat avspeglar sig i fallande framtidsförväntningar i näringslivet och pessimistiska hushåll. Den fortsatt höga inflationen, höga elpriser och stigande räntor driver en nedgång för många branscher och minskar hushållens köpkraft. Antalet konkurser är stigande, såväl för Almis kundstock som för riket som helhet.

Med anledning av flera amerikanska nischbankers kollaps i mars 2023, har viss turbulens på finansmarknaden uppstått och därtill spekulationer kring vilken påverkan det kan få för svenska bolag. Almi har ingen direkt exponering mot berörda banker, men följer utvecklingen och utvärderar kontinuerligt vilka följdeffekter som det kan innebära för Almis kunder.

Finansiell utveckling: Svag utveckling för riskkapital och ökade kreditförluster men starkare finansnetto.

Resultatet från riskkapitalverksamheten uppgick till -48 miljoner kronor under första kvartalet 2023 i en fortsatt utmanande marknad

Både befarade och konstaterade kreditförluster ökar. Almi bedömer dock att avsatta kreditreserveringar är väl avvägda för att möta de förväntade förlusterna.

Finansnettot, som påverkades negativt 2022 av den finansiella stress som följde i spåren av den ryska attacken mot Ukraina, började åter förstärkas sista kvartalet 2022 och denna utveckling har fortsatt under det första kvartalet 2023.

Utlåning: Ökande volymer och fortsatt intresse för gröna lån

Trots stigande räntenivåer ser Almi en fortsatt stigande utlåning och ett ökande intresse för hållbarhetsfrågor. Utbetalningar av grönt lån och tillväxtlån ökar, medan utbetalningarna av företagslån har minskat något. 

Riskkapital: Fortsatt utmanande investeringsklimat

Inom riskkapitalverksamheten är det fortsatt utmanande att finna medfinansiärer till nya investeringar. Även exitvolymerna påverkas, då det osäkra börsklimatet innebär färre potentiella köpare och lägre värderingar.

Liksom föregående år har Almi arrangerat en årlig pitchtävling på Åre Business Forum. Kriterierna för tävlande bolag är att de ska utveckla en hållbar, innovativ produkt eller tjänst med stor internationell potential som har förutsättningar att förändra sin bransch eller skapa nya marknader, att de löser ett stort kundproblem och har en skalbar affärsmodell samt att de befinner sig i tidig fas.

Affärsutveckling: Ökade leveranser av hållbarhetstjänster

Almis affärsutvecklingsinsatser syftar till att stärka företagen genom att öka deras konkurrenskraft, underlätta digital omställning och stödja omställningen till en mer hållbar verksamhet. Antalet affärsutvecklingsinsatser fortsatte att öka under kvartalet. Hållbar utveckling står för den övervägande delen av affärsutvecklingstjänsterna drivet av bastjänsten Framtidsdialog med vilken varje ny kundrelation inleds.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi

Relaterad media