2021-07-07 05:30Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företag ökar

Britta Burreau, vd och koncernchef AlmiBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

En klar majoritet av Sveriges bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Bankernas företagsutlåning ökar. I junimätningen uppgav 60 procent av bankkontorscheferna att utlåningen ökat i förhållande till föregående kvartal. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

Gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva, 84 procent av bankkontorscheferna tror att företagsutlåningen ökar på ett års sikt. Även det är en historiskt mycket hög andel vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar.

Företagens lån används främst till förvärv, investeringar i maskiner och inventarier samt rörelsefastigheter. De branscherna där lånebehovet ökat mest är ”bygg och anläggning” samt ”tillverkningsindustri”.

- Detta är en mycket positiv rapport. Bankernas utlåning ökar och det är ovanligt många som ser optimistiskt på den kommande utlåningen. Även I Almis verksamhet ser vi att många företag nu har en positiv syn på utveckling. Men det finns också många företag som fortfarande påverkas negativt av pandemin, säger Britta Burreau vd Almi.

Stark konjunktur
I undersökningen som nu genomförts i juni är bankkontorscheferna ovanligt positiva till den kommande konjunkturutvecklingen. För det kommande kvartalet gör 73 procent bedömningen att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva då 80 procent gör bedömningen att konjunkturen kommer att stärkas under komman fyra kvartalen. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som gör bedömningen att konjunkturen stärks.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar
Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. 66 procent svarar att ortens företag ökat sin omsättning. 22 procent svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

Lättare att låna
I jämförelse med pandemiåret 2020 har nu möjligheterna för företagen att få lån blivit bättre. Bankkontoren som uppger att det blivit svårare att få lån har minskat från 37 procent i december 2020 till 6 procent i den nu genomförda undersökningen. Under samma period har antalet avslagna kreditförfrågningar minskat från 9 till 3 procent.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 31 maj – 9 juni 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, juli 2021, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.