2022-02-15 15:02Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari - december 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under helåret 2021
(Jämfört med helåret 2020)

Låneverksamheten
• Antalet utbetalda lån uppgick till 3 410 (5 158) lån om totalt 2 199 (3 166) miljoner kronor.

Riskkapital
• Totalt investerades 437 (316) miljoner kronor i 137 (130) befintliga och 55 (45) nya portföljbolag.

Affärsutveckling
• Inom affärsutveckling har det genomförts 12 683 (11 507) insatser.

Situationen för små och medelstora företag har under 2021 stabiliserats jämfört med det dramatiska pandemiåret 2020. I slutet av året ledde dock högre smittspridning och nya restriktioner till ökad oro. Almi har stärkt sin position på marknaden och nått ut i hela landet med finansiering och rådgivning som syftar till en hållbar omställning och tillväxt. Det som gör Almi unikt är att vi är aktiva i hela Sverige och gör finansiering och affärsutveckling tillgängligt överallt. Genom garantierna från Europeiska Investeringsfonden har vi förbättrat våra förutsättningar att bistå företagen. Merparten av Almis ettåriga krislån, Brygglånet, som lanserades 2020 i syfte att överbrygga pandemins konsekvenser, refinansierades med EIF-garantier under 2021. Det är ett styrkebesked att kreditför-lusterna är väsentligt lägre än förväntat och att 14 procent av lånekunderna har återbetalat lånet inom den ursprungligt avtalade tolvmånadersperioden.
 
Det fanns positiva tongångar kring konjunkturen under andra halvan av 2021. Mot slutet av året dämpades optimismen delvis, men den övergripande bilden är att Sverige är på väg in i en efterkristid med mer tillväxtorienterade behov hos företagen. På Almi finns en god beredskap att stötta företagen oavsett hur konjunkturen utvecklas.
 
Väsentligt förbättrat resultat från riskkapitalverksamheten och lägre kreditförluster ledde, trots högre rörelsekostnader, till ett högre rörelseresultat för såväl det fjärde kvartalet som helåret i jämförelse med föregående år. Det fjärde kvartalets kassaflöde är positivt till följd av högre amorteringar och lägre låneutbetal-ningar. Finansiellt står Almi väl rustat inför året som kommer.
 
Almi var först på marknaden med att erbjuda ett grönt lån för små- och medelstora företag. Under fjärde kvartalet började lanseringen ge resultat. Det gröna lånet kräver genomförda affärsutvecklingsinsatser, en grön affärsmodell och att företagets satsningar är miljömässigt hållbara enligt kriterier som tar utgångspunkt i EU:s taxonomi.
 
Almis Greentechfond har under året genomfört ett flertal investeringar i nya portföljbolag. Bland dem märks GreenIron, som utvecklat en energieffektiv process för hållbar återvinning av restprodukter från stål- och gruvindustrin och Qtagg, som utvecklar ett system för minskad bränsleförbrukning inom sjöfarten.
Almi har under året utvecklat sitt exkluderingsramverk som tydliggör när Almi, mot bakgrund av uppdraget att bidra till hållbar tillväxt, bör avstå från engagemang. Det kan till exempel handla om kontroversiella vapen eller e-handelsplattformar för alkohol som vänder sig direkt till konsumenter.
 
Almis nyutlåning är, efter det extraordinära året 2020, på en högre nivå än 2019. Främst är det tillväxtlån till innovativa företag som ökar, ett tecken på att många företag vill växa.
 
Inom riskkapitalverksamheten ökar investeringarna och nådde 2021 den högsta nivån någonsin. Det tillskott Almi erhöll under pandemin ökade våra möjligheter att bistå marknaden med riskkapital. Investeringar har bland annat gjorts i flera innovativa life science- och tech-bolag. Tillsammans med privata aktörer har vi tagit en aktiv roll på den tidiga svenska riskkapitalmark-naden. Exitmarknaden har varit gynnsam, bland annat har innehavet i snabbväxande Ferroamp, noterat på Nasdaq First North, avyttrats. Bolaget har en unik teknologi i framtidens energihantering och lagring.
 
Efterfrågan på affärsutvecklingstjänster ökar tydligt andra året i rad, många företag satsar på tillväxt.
 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.