2018-08-15 20:07Pressmeddelande

Delårsrapport jan-juni 2018

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (1 358) lån om totalt 459 (649) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av utbetalt lånebelopp är planerad och ingår i Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgår till 1 856 (2 426) lån om totalt 889 (1 243) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2018 uppgick till 5 332 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 54 (61) miljoner kronor i 31 (24) befintliga och 14 (22) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 89 (97) miljoner kronor i 65 (57) befintliga och 21 (32) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 338 bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 747 miljoner kronor per 30 juni 2018 att jämföra med 351 direkta innehav till ett sammanlagt bokfört värde om 750 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden som en del i den nya strategin, relevant statistik avseende genomförda affärsutvecklingsinsatser kommer att redovisas i kommande delårsrapporter.

 

Satsning på kompetensutveckling

För att bidra till att fler företag får möjlighet att starta och växa har Almi tagit fram en ny strategi som från och med årsskiftet genomförs i hela koncernen. Målet är bland annat att införa ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt och att kunna erbjuda nya och uppdaterade tjänster som svarar mot behovet hos växande företag. Verksamheten har organiserats om och stora satsningar görs på att utveckla kompetensen hos ledare och rådgivare i hela organisationen.

Under första halvåret har Almis nyutlåning minskat främst till följd av åtgärder vidtagna i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och ambitionen är att öka andelen garantier under året. Under första halvåret utgjorde garantier cirka 8 procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlånings-kapacitet till exportföretag. Under andra kvartalet har Almi och Exportkreditnämnden (EKN) etablerat ett samarbete i syfte att tillsammans kunna erbjuda små och medelstora företag en finansieringslösning bestående av en kombination av lån och exportgarantier.

Almi har dessutom sedan tidigare avtal med Svensk Exportkredit (SEK) som tillhandahåller en kreditram om 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under första halvåret beviljades lån om 185 miljoner kronor till exporterande företag, vilket motsvarar 20 procent av den totala nyutlåningen.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under första halvåret ökade dealflow i riskkapitalverk-samheten, medan antalet investeringar ligger i nivå medföregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av existerande innehav. Under delårsperioden har 33 portföljbolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 338 bolag.

Under första halvåret har nya och uppdaterade tjänster inom Almis affärsutveckling tagits fram. Samtliga rådgivare har genomgått interna utbildningar. Frånhalvårsskiftet erbjuds de nya tjänsterna till Almis kundföretag samtidigt som de gamla fasas ut.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 55 miljoner kronor vilket är en försämring med72 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att det under första halvåret föregående räkenskapsår gjordes ett flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom riskkapitalverksamheten.

Delårsrapport januari-juni 2018

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.