2018-04-27 16:26Pressmeddelande

Delårsrapport jan-mar 2018

 

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 923 (1 068) lån om totalt 430 (594) miljoner kronor under första kvartalet. Minskningen av utbetalt lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning.
  • Utgående balans på lånestocken uppgick per 31 mars 2018 till 5 460 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 35 (36) miljoner kronor i 33 (33) befintliga och 4 (10) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade 340 (350) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 750 miljoner kronor per 31 mars 2018 vilket var samma belopp som det sammanlagda bokförda värdet vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling genomfördes omkring 1 140 rådgivningsinsatser under första kvartalet.

Fortsatt god efterfrågan på Almis lån

Efterfrågan på Almis lån var fortsatt god under första kvartalet. Nyutlåningen har dock begränsats av att bolagets kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Åtgärder har vidtagits i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och ambitionen är att öka andelen garantier under året. Under första kvartalet utgjorde garantier ca 10 procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits att stärka Almis utlånings-kapacitet till exportföretag. Genom ett avtal mellan Almi och Svensk Exportkredit (SEK) tillhandahåller SEK en kreditram om 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kredit-ramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under första kvartalet beviljades lån om 76 Mkr till exporterande företag.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under första kvartalet ökade dealflow i riskkapitalverk-samheten, medan investeringsvolymen ligger på samma nivå som föregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av existerande innehav. Under kvartalet har 18 portföljbolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 340 bolag.

Under första kvartalet har Almis nya kunderbjudanden inom affärsutveckling presenterats internt och utbildning av Almis rådgivare pågår. Gamla erbjudanden kommer successivt att fasas ut. Samtliga nya ska kunna erbjudas Almis kundföretag från halvårsskiftet 2018.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.