2021-08-13 09:32Pressmeddelande

Delårsrapport januari - juni 2021

Delårsrapport januari-juni 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

Låneverksamhet

  • Under perioden minskade antalet nya utbetalda lån med 30,4 procent till 1 993 (2 864) lån medan utbetalt lånebelopp minskade med 26,6 procent uppgående till 1 213 (1 652) miljoner kronor. Almis utlåning var väsentligt påverkad av effekterna av Covid -19 pandemin första halvåret 2020, men har nu återgått till mer normala volymer.
  • Antalet utbetalda lån uppgick till 1 993 (2 864) lån om totalt 1 213 (1 652) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Almi genomförde investeringar i 110 (100) bolag till ett värde av 240 (152) miljoner kronor. Av genomförda investeringar avsåg 111 (53) miljoner kronor nyinvesteringar i 33 (17) bolag och 129 (99) miljoner kronor följdinvesteringar i 77 (83) bolag.
  • Totalt investerades 240 (152) miljoner kronor i 77 (83) befintliga och 33 (17) nya portföljbolag.

Affärsutvecklning

  • Inom affärsutveckling har genomförts omkring 6 400 (5 800) insatser.

Ett halvår in i 2021 märker vi att pandemin har fortsatt stor påverkan på verksamheten. Andra kvartalet präglades av en hög aktivitet gällande riskkapitalinvesteringar och ett stort antal omläggningar av de Brygglån som utbetalades under andra kvartalet 2020.
Trots att vi ser tecken på ekonomisk återhämtning hos våra kunder råder viss osäkerhet inför hösten om hur företagen kommer att påverkas när de statliga stödprogrammen upphör då dessa har bidragit till att många företag klarat sig igenom pandemins följdverkningar. Samtidigt förutspår flera prognoser en positiv konjunkturutveckling, till exempel OECD Economic Outlook, som i maj kraftigt reviderade upp den globala tillväxtprognosen.
Almi-koncernens resultat förstärktes under andra kvartalet. Tidigare genomförda reserveringar av lånestocken har lösts upp och nedskrivningsbehovet på bokförda investeringar inom riskkapitalverksamheten har minskat som en effekt av kundföretagens generellt förbättrade situation.

Kassaflödena under 2020 präglades av den speciella situation som rådde och vi ser nu en återgång till mer normala flöden.

Under andra kvartalet har nyutlåningen stabiliserats och ligger nu på mer normala nivåer. Brygglånet som lanserades i mars 2020 hade en löptid på tolv månader. Drygt 80 procent av låntagarna har ett fortsatt lånebehov och väljer att lägga om lånet. Amorteringsuppskoven ligger fortsatt på något högre nivåer än normalt.

Inom riskkapitalverksamheten ligger investeringsnivåerna tydligt över motsvarande period förra året, både vad gäller belopp och antal. Aktiviteten är generellt hög på marknaden och det finns ett fortsatt stort behov av marknadskomp-letterande riskkapital över hela landet. Ett exempel är nyinvesteringen på 2,5 miljoner kronor i Resitu Medical som utvecklar ett nytt instrument för tidig behandling av bröstcancer. I emissionen på totalt 7,5 miljoner kronor deltar även andra privata investerare.

Som statligt ägt bolag med ett viktigt samhällsuppdrag är ett av Almis mål att särskilt rikta verksamheten mot företag som leds av kvinnor eller personer med utländsk bakgrund. Ett exempel på hur vi arbetar med fokusgrupper är vd-grupper med inriktning på kvinnor.
På Almi GävleDala har 79 företagsledare deltagit i sådana grupper det senaste året. Grupperna jobbar bland annat med ledarskapsutveckling, bolagsledning och styrelseutveckling. Deltagarna blir stärkta i sina vd-roller, får ett bredare kontaktnät och verktyg att konkretisera nästa steg i företagandet.

Under andra kvartalet har de nya hållbarhetstjänsterna Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop samt det nya Gröna lånet introducerats. Lånet syftar till att finansiera investeringar i grön omställning och acceleration av hållbara affärsmodeller. För att investeringen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till något av de sex målen i den av EU fastställda taxonomin. Genom att kombinera det nya lånet med affärsutvecklingsinsatser erbjuder Almi en uppstart för företagens hållbarhetsarbete genom kunskapslyft, identifiering av nya affärsmöjligheter och hållbarhetsrisker samt ett underlag till en initial hållbarhetsstrategi.

Det Gröna lånet omfattas av garantiavtalet med Europeiska Investeringsfonden där Almi erhåller 50 procent riskavtäckning av kreditförluster och kan erbjuda förmånliga kundvillkor.
Ett utbildningspaket har samtidigt lanserats för Almis medarbetare i syfte att stärka kunskapen kring hållbart företagande.

Läs hela delårsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Britta Burreau, vd och koncernchef, 070-332 96 75 britta.burreau@almi.se 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.