2022-08-15 12:17Pressmeddelande

Delårsrapport januari - juni 2022

delårsrapport Q2 2022

(Jämfört med perioden januari - juni 2021)

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 1 638 (1 993) lån om totalt 1 198 (1 213) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 65 (0) styck och 118 (0) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 146 (240) miljoner kronor i 71 (77) befintliga och 20 (33) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 8 (12) portföljbolag till ett värde av 32 (77) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 7 429 (6 402) insatser varav 1 407 (118) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

Försiktigt ökande utlåning

Under andra kvartalet har både omvärlden och Almis verksamhet fortsatt påverkats av kriget i Ukraina. Trots osäkerheten för Sveriges företag uppvisar andra kvartalet en utlåning på högre nivå än första kvartalet. Även över rullande 12 månader ökar utlåningen för första gången sedan första kvartalet 2021.
 
Finansiell utveckling: Finansnetto och kreditförluster tynger delårsperiodens resultat
Nedskrivning av kortfristiga placeringar medför negativt finans-netto. Kreditförlusterna ökar, delvis som eftersläpande effekt från Covid -19 pandemin, och riskkapitalresultatet sjunker. Detta leder till en förlust under delårsperioden även om garanti-intäkter delvis kompenserar för kreditförlusterna. Förbättringar av kassaflödet förklaras främst av högre amorteringstakt och lägre investeringstakt inom riskkapitalverksamheten.
 
Utlåning: Lånevolymerna långsamt på väg uppåt
Utlåningen under delårsperioden når ännu inte samma volymer som motsvarande delårsperiod föregående år men kvartalets utlåning uppvisar en försiktig men stabil ökning och så gör även rullande 12 månaders utlåningen. Efterfrågan på lån har under kvartalet varit högre än under motsvarande period föregående år även om viss återhållsamhet fortfarande märks bland våra kunder till följd av det osäkra omvärldsläget.
 
Almis gröna lån, som introducerades under 2021, står belopps-mässigt för närmare tio procent av den totala utlåningen. Ett företag som gått igenom Almis hållbarhetsprocess och tagit del av det gröna lånet är Big Akwa, ett nystartat food-tech-företag baserat i Västernorrland. Big Akwa har utvecklat ett unikt affärskoncept där värmen från pappers- och massabruk utnyttjas till fiskodling på land samtidigt som rester från odlingen kan användas i bioreningsprocessen av processvattnet.
 
Riskkapital: Svårigheter att resa kapital i tidiga skeden
Delårsperiodens investeringar når inte upp till de omfattande volymerna under motsvarande period föregående år även om andra kvartalet bjöd på en mindre beloppsmässig ökning jämfört första kvartalet. Den finansiella oron som råder leder till att kapitalresning tar längre tid. Orsaken är inte bara utbudssidan, försöken att resa kapital startar också på för höga värderingar mot bakgrund av marknadsläget. Kursen på noterade småbolag har sjunkit men ännu syns inte samma minskning på den onoterade sidan. Det bedöms komma att ta tid innan ny och lägre värderingsnivå etablerats vilket medför fortsatt osäkerhet i värderingar.
 
Affärsutveckling: Störst ökning inom Hållbar Framtid
Almis affärsutvecklingsinsatser syftar till att stärka företagen genom att öka deras konkurrenskraft, underlätta digital omställning och stödja omställningen till en mer hållbar verksamhet. Volymerna ökade med 16 procent under delårsperioden. Hållbar Framtid står för den helt övervägande delen av ökningen medan den största kunderbjudandegruppen fortsatt är Växa Smart.
 
Hållbarhet: Bred lansering av hållbarhetserbjudanden
De hållbarhetserbjudanden som lanserades under 2021 har landat väl hos de företag som tagit del av dem. Under andra halvåret 2022 läggs nu fokus på bred lansering inom organisationen med en enhetlig hållbarhetsanalys genomförd oavsett typ av insats och ett nära samarbete mellan Almis olika insatsområden inom finansiering och affärsutveckling.
 
Elonroad är ett av portföljbolagen i Almis GreenTech-fond som också fått ett flertal affärsutvecklingsinsatser under åren. Elonroad utvecklar och säljer laddinfrastruktur för elfordon via räls i marken så att fordon kan ladda medan de kör. Då minskar behovet av laddstationer och fordonsbatterierna kan krympa betydligt. Elonroad vann DI:s pitchtävling Impact Summit i början av juni i hård konkurrens med andra impactbolag med affärsidéer som adresserar ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål.
 
 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Relaterad media