2021-04-29 11:16Pressmeddelande

Delårsrapport januari - mars 2021

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har påverkats av pågående pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 073 (911) lån om totalt 681 (530) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2021 uppgick till 6 239 miljoner kronor jämfört med 6 046 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 900 (2 700) rådgivningsinsatser.

Riskkapital

  • Investeringsvolymen inom Almi Invest har ökat. Almi investerade totalt 110 (71) miljoner kronor i 41 (42) befintliga och 16 (9) nya portföljbolag under första kvartalet.Almi förvaltade vid periodens utgång 357 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt redovisat värde av 1 148 miljoner kronor jämfört med 354 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett redovisat värde om 1 071 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Verksamheten under första kvartalet har haft ett högt tempo och antalet företag som vänder sig till Almi är fortsatt högt.

Nyutlåningen har stabiliserats och är på väg mot mer normala nivåer även om osäkerheten fortfarande är stor när det gäller framtida kreditförluster. Brygglånet som lanserades i mars 2020 utformades med en löptid på 12 månader. Lånen ska nu omförhandlas till antingen nytt Brygglån eller annan passande låneform. Amorteringsuppskoven ligger på högre nivåer än normalt vid utgången av mars och uppgick till närmare det tredubbla vid samma tidpunkt förra året.

Investeringarna i riskkapitalverksamheten ligger oförändrat på hög nivå. Det finns ett stort behov av marknadskompletterande riskkapital till startups över hela landet även om riskkapitalmarknaden åter ser ut att fungera normalt. Flera bra affärer har genomförts i portföljen under första kvartalet.

Ett exempel är Göteborgsbaserade Life Genomics, ett laboratorium som erbjuder genetiska tester. Innehavet, motsvarande cirka 18 procent av kapitalet, förvärvades av en av de befintliga huvudägarna, TATAA Biocenter.

Inom Almis affärsutveckling har förberetts för kommande lansering av nya tjänster med inriktning på hållbarhet. Almis förhållningssätt i dialogen med företagen är att hållbarhet ska vara en integrerad del av affären där Almis roll är att ge stöd för att belysa, analysera och prioritera vad hållbarhet innebär för företaget och hur de ska ta sig an arbetet.

En ny handlingsplan med fokus på kvinnor och företagsledare med utländsk bakgrund har börjat implementeras i verksamheten under kvartalet.

Almi-koncernen är i nuläget väl kapitaliserad med goda möjligheter att leverera marknadskompletterande kapitalförsörjning till små och medelstora företag. Både lånestock och investeringsvolym inom riskkapitalverksamheten har ökat kraftigt under pandemin. Riskkapitalfonderna börjar successivt att bli fullinvesterade. Arbete pågår med att resa en ny fondgeneration för att kunna fortsätta verksamheten utan störning för nuvarande och framtida portföljbolag med behov av finansiering i tidiga faser i hela landet.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr

Jan-mar 2021

2020

2019

2018

2017

2016

Rörelsens intäkter

273

1 107

1 016

1 072

1 061

958

Rörelseresultat

50

29

25

45

229

11

Rörelsemarginal, procent

18,4

2,6

2,5

4,2

21,6

1,1

Resultat efter finansiella poster

51

82

74

118

241

137

Balansomslutning

12 588

12 493

8 895

8 601

8 509

8 170

Årets kassaflöde

-172

97

88

-165

227

-226

Soliditet, procent

88,4

88,7

86,0

88,1

87,6

88,3

Medelantal anställda

534

514

495

490

487

477

Utbetalda lån, belopp

681

3 166

1 975

1 700

2 335

2 953

Investerat riskkapital, belopp

110

316

249

226

181

172

Läs dela delårsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Britta Burreau, vd och koncernchef, 070-332 96 75 britta.burreau@almi.se 
               


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.