2022-04-29 12:08Pressmeddelande

Delårsrapport januari - mars 2022

(Jämfört med perioden januari - mars 2021)

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 803 (1 073) lån om totalt 580 (681) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 28 (0) styck och 47 (0) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 66 (110) miljoner kronor i 37 (41) befintliga och 9 (16) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 5 (3) portföljbolag till ett värde av 16 (20) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 3 594 ( 2 892) insatser varav 585 (0) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

Affärsutveckling i ansträngt världsläge

Följderna av det ryska anfallet mot Ukraina i slutet av februari lämnar ingen oberörd. Den direkta påverkan av det försämrade säkerhetsläget i Europa är begränsad för svenska små och medelstora företag men stigande kostnader och allmän osäkerhet på marknaden har medfört ökad försiktighet bland företagen när det gäller nya investeringar. Utbetalningar inom såväl utlåning som riskkapital minskade. Samtidigt ökade efterfrågan på Almis affärsutvecklingstjänster.

Finansiell utveckling: Något lägre resultat resultat och ökade kreditförluster

Ökade kreditförluster och försämrat finansnetto medför ett blygsamt resultat det första kvartalet. Både befarade och konstaterade förluster ökar, delvis förklarat av eftersläpande effekter från Covid -19 pandemin.  Det förbättrade kassaflödet förklaras främst av minskad utlåning och högre amorteringstakt. Almi har en solid finansiell ställning, men följer noga utvecklingen av världsläget och konjunkturen och dess påverkan på Almis kunder

Utlåning: Minskade volymer men fortsatt ökat intresse för gröna lån

Under kvartalet har efterfrågan på lån varit lägre än under motsvarande period föregående år. Lånevolymerna minskade med 15% när det gäller utbetalt belopp och antalsmässigt med 25%. En orsak till nedgången är att jämförelsesiffrorna för föregående år innehöll betydande volymer av brygglån riktade till företag som behövde överbrygga Covid-19-pandemins negativa effekter där behovet sedan dess har minskat. Vi märker också en viss återhållsamhet bland våra kunder till följd av det osäkra omvärldsläget. Intresset för Almis gröna lån, som introducerades under 2021, är stort.

Riskkapital: Skakiga börser kan minska investeringsviljan

Inom riskkapitalverksamheten minskade investeringarna i både befintliga och nya bolag. Vi bedömer att den ökade börsoron till följd av det geopolitiska läget kommer att göra det svårare att finna medfinansiärer till nya investeringar. Även exitvolymerna riskerar att bli lägre än planerat då skakigheten på världens börser kan komma att innebära färre potentiella köpare och lägre värderingar.

I mars arrangerade Almi Invest den årliga pitchtävlingen på Åre Business Forum. Årets vinnare, Videm - som får priset på 100 000 kr - har utvecklat ett patientnära verktyg för snabb och superkänslig diagnostik av infektionssjukdomar.

Affärsutveckling: Kraftigt ökad efterfrågan

Almis affärsutvecklingsinsatser syftar till att stärka företagen genom att öka deras konkurrenskraft, underlätta digital omställning och stödja omställningen till en mer hållbar verksamhet. Efterfrågan på affärsutveckling ökade kraftigt under perioden. Den dominerande kunderbjudandegruppen är fortsatt Växa smart medan Hållbar Framtid står för den helt övervägande delen av ökningen.

Hållbarhet: Fortsatt ökat intresse för hållbarhetserbjudanden

Affärsutvecklingserbjudandet Hållbar framtid med den under förra året lanserade Framtidsgeneratorn står nu för hela 16 procent av insatserna inom affärsområdet. I många fall kombineras hållbarhetsrelaterade affärsutvecklingsinsatser med gröna lån. Ett företag där Almi levererat en sådant ”hållbarhetspaket” är Lundaföretaget Qoitech, ett nytänkande företag som utvecklar verktyg för energieffektivisering och energioptimering av teknik och produkter.

GreenTech-fonden har under kvartalet gjort en nyinvestering i Saveggy, en startup som utvecklar ett ätbart och miljövänligt alternativ till plastfilm. Lösningen bidrar till avsevärd minskning av koldioxidutsläppen.

Se hela bokslutskommunikén här


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.