2020-10-29 14:02Pressmeddelande

Delårsrapport januari - september 2020

Delårsrapport januari - september 2020

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har under delårsperioden påverkats väsentlig av pågende pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp även om påverkan varit mindre under tredje än under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 278 (739) lån om totalt 804 (487) miljoner kronor under tredje kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 4 142 (2 484) lån om totalt 2 456 (1 451) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2020 uppgick till 5 871 miljoner kronor jämfört med 4 809 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 000 (1 800) rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 7 800 (6 900). 

Riskkapital

  • Almi investerade totalt 53 (69) miljoner kronor i 18 (15) befintliga och 11 (12) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 205 (177) miljoner kronor i 101 (75) befintliga och 28 (37) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 343 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 983 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

I samband med utbrottet av pandemin covid-19 förändrades förutsättningarna att driva företag i Sverige. Vikande intäkter gjorde att många små och medelstora företag snabbt hamnade i en svår ekonomisk situation. 

Det var därför centralt att kapitalförsörjningen fortsatte att fungera. Efter beslut i riksdagen erhöll Almi i slutet av juni ett kapitaltillskott som förstärkning av lånefonden med närmare 3 miljarder kronor samt ytterligare 400 miljoner kronor för att öka Almi Invests kapacitet att investera i innovativa tillväxtbolag.

Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när tillgången på privat kapital minskar, t ex under en lågkonjunktur, finanskris eller en pandemi som denna. Kapitaltillskottet gjorde det möjligt för Almi att ta fram en låneform som anpassats till behovet av att överbrygga de akuta svårigheter som uppstått i många företag.  

Det nya Brygglånet lanserades i slutet av mars och efterfrågan nådde snabbt höga nivåer. Samtidigt ökade antalet amorteringsuppskov i befintlig kundstock kraftigt.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att våra rådgivare bedömer om krediten matchar kundens behov och framtida hållbar återbetalningsförmåga. Med stöd av Almis affärsutvecklingstjänster har företagen även i hög utsträckning tagit del av möjligheten att simulera de effekter som krisen har på respektive företags kassaflöde samt resultat- och balansräkning. Under pandemin har efterfrågan på dessa tjänster ökat markant.

För att hantera den stora mängden kreditprövningar förstärktes organisationen. Digitalisering av ett flertal processer genomfördes, hanteringen av kundinformation automatiserades och en central enhet etablerades för att säkerställa en effektiv och god kundkännedom. Att verksamheten drivs i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism var också en förutsättning för Almis ansökan hos Finansinspektionen om registrering som finansiellt institut. Finansinspektionens beslut erhölls i oktober.

Även behovet av marknadskompletterande riskkapital ökade under våren i takt med att privata investerare minskade sin aktivitetsnivå. Det extra kapitaltillskott om 400 miljoner kronor som Almi erhöll under andra kvartalet möjliggör för Almi Invest att bibehålla en hög investeringstakt. Under pandemins inledande månader prioriterades en tät dialog med befintliga portföljbolag för att säkerställa deras överlevnad och fortsatta utveckling. Under delårsperioden har det varit stort fokus på följdinvesteringar i befintliga innehav. I takt med att marknadssituationen successivt normaliseras läggs åter mer fokus på nyinvesteringar.

Exitmarknaden har inte återhämtat sig fullt ut men aktiviteten har tydligt ökat och flera bra affärer har genomförts i portföljen under kvartalet. Två exempel är det Stockholmsbaserade Life Science-bolaget Cartana som förvärvades av amerikanska 10xGenomics samt Luleå-baserade Netrounds som attraherade multinationella Juniper Networks som ny ägare.

Så här långt kan vi konstatera att pandemins påverkan på de små och medelstora företagen varierar stort. En undersökning som Almi låtit göra visar att vart tionde företag har tappat minst 50 procent av omsättningen, medan närmare hälften av företagen inte har påverkats av coronakrisen. För en inte obetydlig andel har pandemin till och med inneburit en möjlighet att öka omsättningen.

Detta återspeglas också i Almis verksamhet där det nya Brygglånet står för ca 40 procent av nyutlåningen medan efterfrågan på övriga låneformer, som tillväxtlånet och mikrolånet, är fortsatt hög. På samma sätt har efterfrågan på affärsutvecklingstjänster för tillväxt ökat under pandemin.

Under tredje kvartalet har läget stabiliserats något och nyutlåningen har återgått till mer normala nivåer. Samtidigt har andelen amorteringsuppskov minskat från över 40 procent till ca 25 procent. 

Den kris som pandemin orsakar bedöms komma att påverka Almikoncernen under flera års tid vad gäller såväl resultat som risker och verksamhetsfokus. 

Koncernens resultat återhämtades något under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Under hela delårsperioden uppgick resultatet till 34 miljoner kronor, vilket är närmare 50 miljoner kronor lägre än föregående år. Förändringen har flera orsaker. Den mest väsentliga är ökade reserveringar för befarade kreditförluster.

Krisen har ställt nya och stora krav på Almi och har motiverat oss att göra vårt allra bästa. Det engagemang som finns i koncernen återspeglas också i vår årliga medarbetarundersökning där engagemangsindex och NPS uppvisar stark förbättring till en mycket hög nivå.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr

jan-sep 2020

2019

2018

2017

2016

2015

Rörelsens intäkter

831

1 016

1 072

1 061

958

871

Rörelseresultat

9

25

45

229

11

0

Rörelsemarginal, procent

1,1

2,5

4,2

21,6

1,1

0,0

Resultat efter finansiella poster

34

74

118

241

137

139

Balansomslutning

12 398

8 895

8 601

8 509

8 170

7 929

Periodens kassaflöde

507

88

-165

227

-226

-57

Soliditet, procent

89,0

86,0

88,1

87,6

88,3

89,3

Medelantal anställda

517

495

490

487

477

470

Utbetalda lån, belopp

2 456

1 975

1 700

2 335

2 953

2 542

Investerat riskkapital, belopp

205

249

226

181

172

208

Delårsbokslut»
http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.