2021-10-29 12:38Pressmeddelande

Delårsrapport januari - september 2021

Delårsrapport januari-september 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden
januari - september 2021
(Jämfört med perioden januari - september 2020)

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 2 631 (4 142) lån om totalt 1 652 (2 456) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 314 (205) miljoner kronor i 104 (101) befintliga och 44 (28) nya portföljbolag.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 8 592 (7 825) insatser.

Efterfrågan på finansiering kopplat till pandemin har minskat och marknaden har nu normaliserats ytterligare. Almis utlåningsvolymer har minskat jämfört med samma period föregående år men ökat jämfört med 2019. Inom riskkapital-verksamheten ligger antalet investeringar på en fortsatt hög nivå.

Osäkerheten om hur företagen påverkas när de statliga stöd-programmen upphör har dämpats, bland annat till följd av förslaget att förlänga återbetalningstiden för skatteanstånden. Pandemin har inneburit en stor påfrestning, men positiv syn på konjunkturutvecklingen gör att många företag nu ser ljust på framtiden. Almis kreditbeslut föregås av analys och ofta en affärsutvecklingsinsats vilket ger Almi en kundkännedom som har bidragit till att krislån i stor utsträckning givits företag med förutsättningar att driva sin verksamhet vidare efter pandemin. Företagen har kunnat ställa om sin verksamhet och Almi har bidragit till att de klarat sig. När vi nu är på väg in i en efterkristid blir företagens behov mer tillväxtorienterade. Utöver att bistå företagen i kris är Almis uppdrag hållbar tillväxt för små och medelstora företag vilket vi nu kan lägga alltmer resurser på.

Trots marginellt lägre intäkter och högre rörelsekostnader upp-visar Almi under det tredje kvartalet ett något förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med tredje kvartalet föregående år samt ett positivt kassaflöde. Orsakerna är främst låga kredit-förluster, förbättrat finansnetto och positiv nettokassaflödespå-verkan från låneverksamheten. Ett finansiellt sett ganska odramatiskt kvartal även om viss osäkerhet inför framtida utveckling kvarstår.

Andelen utbetalda lån med koppling till pandemin och krisande företag har minskat succesivt under året. De tillväxtorienterade lånen Företagslån och Tillväxtlån står för en klar majoritet av nyutlåningen. Antalet nya Brygglån fortsätter att minska succesivt.

Cirka 80 procent av låntagarna av Brygglån har ett fortsatt låne-behov och väljer att lägga om lånet, medan endast en mindre andel går till obestånd. Behovet av amorteringsuppskov minskar men ligger fortsatt på något högre nivåer än normalt. Kreditför-lusterna är lägre än befarat och antalet inkassoärenden minskar. I takt med att banker ökar sin utlåning minskar behovet av Almis marknadskompletterande finansiering och Almis andel av företagets finansieringslösning ligger nu i genomsnitt på runt 30 procent.

Efterfrågan ökar på tillväxtorienterade affärsutvecklingstjänster och antalet slutförda leveranser är fler jämfört med samma period föregående år.

Inom riskkapitalverksamheten är inflödet av investeringspropåer och aktivitetsnivån fortsatt hög. Investeringsnivåerna ligger över motsvarande period förra året, både vad gäller belopp och antal.

Läs hela delårsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Britta Burreau, vd och koncernchef, 070-332 96 75 britta.burreau@almi.se 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.