2022-10-28 15:51Pressmeddelande

Delårsrapport januari - september 2022

Delårsrapport

Se Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - september 2022
 
(Jämfört med perioden januari - september 2021)
  • Antalet utbetalda lån uppgick till 2 278 (2 631) lån om totalt 1 682 (1 652) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 112 (4) styck och 203 (7) miljoner kronor.
  • Totalt investerades 236 (314) miljoner kronor i 96 (104) befintliga och 35 (44) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 11(14) portföljbolag till ett värde av 44 (89) miljoner kronor.
  • Inom affärsutveckling har det genomförts 9 795 (8 592) insatser varav 1 615 (376) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

Väl rustade för sämre tider

Almis verksamhet har i hög grad fortsatt påverkats av allt tuffare marknadsförutsättningar för många företag. Trots detta ligger både utbetalda lån, riskkapitalinvesteringar och affärs-utvecklingsinsatser under tredje kvartalet på högre nivåer än föregående år.
Finansiell utveckling: Extra reservering för kreditförluster under tredje kvartalet
En extra reservering för kreditförluster kopplade till försämrad konjunktur och andra omvärldsfaktorer har genomförts under kvartalet. Finansnettot är fortsatt negativt genom ytterligare nedskrivning av kortfristiga placeringar även om takten har minskat jämfört med första halvåret 2022. Ökade garantiintäkter och en försiktig förbättring av resultatet från riskkapitalverksamheten kan noteras under kvartalet men är inte tillräckligt för att vända delårsperiodens negativa resultat.
Utlåning: Ökande lånevolymer
Lånevolymerna fortsätter att öka under såväl tredje kvartalet som hela delårsperioden jämfört motsvarande kvartal föregående år. Almis gröna lån uppvisar en stark ökning helt i linje med de strategiska målen och står beloppsmässigt för 12 procent under delårsperioden och 18 procent under tredje kvartalet. Utöver behovet att göra en grön omställning ökar medvetenheten om sociala hållbarhetsfaktorer hos företagen. Almis gröna lån har blivit den snabbast växande låneprodukten i vissa regioner.
 
Riskkapital: Investeringsmöjligheter trots utmanande marknadsläge
Riskkapitalinvesteringarna ökar under kvartalet men når under hela delårsperioden inte upp till föregående års nivåer. Kapitalresning tar längre tid och kräver mer arbete än normalt. Det är svårare att hitta medinvesterare och värderingarna är fortsatt höga, framför allt avseende onoterade mindre bolag, i den marknad som råder.
En av Almis investeringar under kvartalet är Prolevi Bio, som utvecklar en ny innovativ behandling mot den vanliga sköldkörtelsjukdomen hypotyreos, något som främst drabbar kvinnor. De medel som investerats gör det möjligt för företaget att fortsätta produktutvecklingen och ta nödvändiga steg mot klinisk utvärdering.
 
Affärsutveckling: Grön omställning genom Hållbar Framtid fortsatt relevant för företagen
Inom Almis affärsutvecklingsinsatser står erbjudandet Hållbar Framtid, som lanserades i slutet av föregående år, för den övervägande delen av ökningen. Störst är fortsatt Almis kunderbjudande Växa Smart.
 
Behovet av grön omställning i kombination med en utmanande marknadsutveckling gör att erbjudanden inom affärsutveckling bedöms bli allt viktigare framöver, gärna i kombination med finansiering.
 


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Sohana Josefsson
HR, kommunikation och marknadsdirektör Almi
Sohana Josefsson

Relaterad media