2019-10-10 07:11Pressmeddelande

Efterfrågan på Almilån är fortsatt god i Västmanland och Örebro län – trots vikande konjunktur

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. - Trots det ser många små och medelstora företag i Västmanland och Örebro län fortfarande ljust på tillvaron och efterfrågan på företagslån är fortsatt god, säger Billy Bergåker, vd, Almi Mälardalen.

En ovanligt hög andel av bankcheferna tror att konjunkturen försvagas. På ett års sikt tror 82 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i juni då motsvarande siffra var 52 procent. Inte sedan finanskrisen 2008 har andelen som tror på en försvagning varit så hög. På kort sikt, redan under årets sista kvartal, tror hälften av bankcheferna att konjunkturen försvagas. Även det en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal.

Trots vikande konjunktur fortsatt god utlåning i Västmanland och Örebro län

Västmanland och Örebro län ligger Almis utlåning i år i antal lån räknat på en i stort sett oförändrad nivå.  Den genomsnittliga nivån på lånen har dock ökat med 45 procent jämfört med samma period förra året.

- Bankerna förutspår en vikande konjunktur. Trots det ser många små och medelstora företag i både Västmanland och Örebro län fortfarande ljust på tillvaron och efterfrågan på företagslån är fortsatt god, säger Billy Bergåker, vd, Almi Mälardalen.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under årets tredje kvartal på en fortsatt hög nivå då 43 procent uppgav att företagsutlåningen ökat. En ökning med 5 procent jämfört med årets andra kvartal. Även Almis utlåning till små och medelstora företag har ökat under 2019.

På ett års sikt tror 42 procent av bankcheferna på en ökad utlåning till företag. Även om detta är en minskning med tre procent jämfört med mätningen i juni är det en stor andel som är positiva till den förväntade utlåningen, samtidigt som man har en negativ förväntan på konjunkturutvecklingen.

Utlåningen är tillväxtorienterad

Det vanligaste användningsområdet för lånen är investeringar i maskiner och inventarier. En klar majoritet uppger att utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att lånen behövs därför att företagen har en förväntan om ökad tillväxt. Andelen minskar dock något till förmån för att hantera likviditet.

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets tredje kvartal. 44 procent uppger att företagen ökat sin omsättning (42 procent i föregående mätning). 18 procent uppger att viljan att anställa ökat (30 procent i föregående mätning).

Almi och Svenska Bankföreningen i samarbete

Under 2018 inledde Almi ett samarbete med Svenska Bankföreningen som därefter bidragit till att utveckla Låneindikatorn. Bankföreningen har nu gjort rapport som analyserar i vilken utsträckning Almis Låneindikator är en god indikator för framtida BNP. Sammanfattningsvis säger rapporten att Almis indikatorer har god förklaringskraft.

- Det är positivt att företagsutlåningens ökat något under den senare delen av 2019 men vi ser tecken på att konjunkturen kommer att vika neråt då allt fler bankchefer bedömer att utlåningen avtar under kommande fyra kvartal. Bankföreningens nya analys visar att Almis Låneindikator har god prognosförmåga och därför bör den här avmattningssignalen tas på stort allvar, säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 2 – 11 september 2019. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Kontaktperson

Lars Mårdbrant
Kommunikationsdirektör, Almi
Lars Mårdbrant
Billy Bergåker
Vd, Almi Mälardalen
Billy Bergåker
Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden